PARTNER BLOGA:

KONKURS: Męskie pasje ze STR8 — rozwiązanie

Przewiń w dół

Oto lista osób, któ­re otrzy­mu­ją od nas i od mar­ki STR8 prze­jażdż­kę samo­cho­da­mi marzeń…

Dzię­ki mar­ce STR8, pro­du­ku­ją­cej kosme­ty­ki dla praw­dzi­wych face­tów, mogli­śmy zor­ga­ni­zo­wać dla Was kon­kurs z nagro­da­mi, któ­re sami chcie­li­by­śmy wygrać! 🙂 Komu uda­ło się zdo­być week­end dla dwoj­ga w Kazi­mie­rzu, połą­czo­ny z jaz­dą super­sa­mo­cho­da­mi? Kto zasią­dzie za kie­row­ni­cą Lam­bor­ghi­ni? Któ­ry ze szczę­śliw­ców porów­na moż­li­wo­ści Impre­zy STI i Lan­ce­ra Evo­lu­tion? Wyni­ki poni­żej!

Ferrari, Lamborghini, KTM

Wszy­scy zwy­cięz­cy otrzy­mu­ją dodat­ko­wo zesta­wy kosme­ty­ków STR8!

LISTA ZWYCIĘZCÓW
1. miej­sce — Woj­tek Matz

2. miej­sce — Woj­tek

3. miej­sce — P2

Gra­tu­lu­je­my! 🙂

Zwy­cięz­ców pro­si­my o prze­sła­nie swo­ich danych wraz z nume­rem tele­fo­nu na adres mailo­wy: blog@antymoto.com.

  • 10
  •  
  •