PARTNER BLOGA:

Jeździsz z kamerą na kasku? Prosisz się o śmierć

Przewiń w dół

Kame­ry spor­to­we to hit ostat­nich lat, rów­nież w motor­spor­cie. Sami z nich korzy­sta­my. Ale jak poka­zu­je nie­for­tun­ny wypa­dek Micha­ela Schu­ma­che­ra na nar­tach, urzą­dze­nie zamo­co­wa­ne na kasku może kosz­to­wać zdro­wie lub życie. War­to o tym pamię­tać, przy­twier­dza­jąc kame­rę do kasku moto­cy­klo­we­go.

Fil­mo­wa­nie same­go sie­bie pod­czas upra­wia­nia spor­tów sta­ło się bar­dzo popu­lar­ne. Wszyst­ko dzię­ki nara­sta­ją­cej od lat modzie na małe, prze­no­śne i wytrzy­ma­łe kamer­ki, któ­re są w sta­nie towa­rzy­szyć nam nie­mal zawsze i wszę­dzie — pod­czas sko­ku ze spa­do­chro­nem, nur­ko­wa­nia, jaz­dy na nar­tach czy na moto­cy­klu. Fil­mo­wa­nie wła­snych prze­żyć i doko­nań w ten spo­sób może być jed­nak bar­dziej nie­bez­piecz­ne, niż moż­na było sądzić.

WYPADEK MISTRZA

Impul­sem do poru­sze­nia pro­ble­mu bez­pie­czeń­stwa kamer spor­to­wych były dla nas donie­sie­nia o tym, że wiel­ką rolę w wypad­ku Micha­ela Schu­ma­che­ra na nar­tach mia­ła wła­śnie kame­ra spor­to­wa. Sied­mio­krot­ny mistrz świa­ta For­mu­ły 1 miał ją zamon­to­wa­ną na swo­im kasku, aby uwiecz­nić chwi­le spę­dza­ne na sto­ku. Nie­ste­ty splot nie­for­tun­nych wyda­rzeń dopro­wa­dził do wypad­ku i poważ­nych ura­zów gło­wy.

Teraz na jaw wyszedł raport mówią­cy o tym, że poważ­ne ura­zy Schu­ma­che­ra spo­wo­do­wa­ło moco­wa­nie kame­ry. Było ono tak wytrzy­ma­łe, że w momen­cie ude­rze­nia poważ­nie naru­szy­ło struk­tu­rę kasku. Co szo­ku­ją­ce, moco­wa­nie i obu­do­wa kame­ry oka­za­ły się wytrzy­mal­sze niż kask, któ­ry roz­trza­skał się na co naj­mniej dwie czę­ści. Kame­ra pozo­sta­ła z kolei nie­na­ru­szo­na.

Mistrzo­wi życzy­my powro­tu do peł­ni zdro­wia, wnio­sek z tego wyda­rze­nia jest jed­nak tyl­ko jeden — kame­ra spor­to­wa zamo­co­wa­na na kasku może być bar­dzo, bar­dzo nie­bez­piecz­na. I nie ma zna­cze­nia, czy jest to kask nar­ciar­ski, rowe­ro­wy czy moto­cy­klo­wy.

NA CO UWAŻAĆ?

Kame­ry spor­to­we to nic złe­go. Jak wszyst­kie­go, trze­ba ich jed­nak uży­wać z gło­wą i roz­wa­gą. A w tym przy­pad­ku, uży­wa­nie z gło­wą ozna­cza — nie na gło­wie! Naj­waż­niej­sze jest to, gdzie i jak zamon­tu­je­my urzą­dze­nie. Bez wzglę­du na mar­kę, cenę i jakość samych fil­mów — war­to prze­my­śleć, czy moco­wa­nie kame­ry jest bez­piecz­ne.

Po pierw­sze, kame­ry spor­to­we kon­stru­owa­ne są tak, aby wytrzy­mać jak naj­wię­cej. Upa­dek z wyso­ko­ści, zanu­rze­nie w wodzie, upusz­cze­nie na twar­dą ska­łę? Obu­do­wa powin­na to wytrzy­mać. Dla­te­go też kame­ra nie powin­na mieć pro­ble­mu z prze­bi­ciem kasku w momen­cie moc­ne­go ude­rze­nia, tym bar­dziej, że moco­wa­nie kame­ry oddzia­łu­je na kask punk­to­wo, wbi­ja­jąc się w jego struk­tu­rę.

Bez­względ­nie uni­kaj mon­to­wa­nia kame­ry na kasku, nie­za­leż­nie, czy jeź­dzisz moto­cy­klem, rowe­rem, czy na nar­tach.

Naru­sze­nie struk­tu­ry kasku przez moco­wa­nie lub obu­do­wę kame­ry to nie wszyst­ko. Dru­gie, na co nale­ży uwa­żać, to masa kame­ry. Wyda­je się, że jest ona nie­wiel­ka i ma nie­wiel­ką wagę. Wszyst­ko zmie­nia się jed­nak w momen­cie ude­rze­nia, gdy kame­ra kil­ku­krot­nie zwięk­sza swo­ją masę. Wów­czas może ona zwy­czaj­nie szarp­nąć kask, powo­du­jąc uraz szyi. Ryzy­ko zale­ży od mode­lu i spo­so­bu zamo­co­wa­nia kame­ry — im bar­dziej będzie ona odsta­wać, tym gorzej. Mimo wszyst­ko jest to kolej­ny argu­ment za zmia­ną przy­zwy­cza­jeń i moco­wa­niem urzą­dze­nia gdzie indziej.

Czy infor­ma­cja o Schu­ma­che­rze się potwier­dzą — nie wia­do­mo. War­to jed­nak temat prze­my­śleć. My suge­ru­je­my — nie mon­tuj kame­ry na kasku. Szcze­gól­nie, gdy nie sie­dzisz w nim w samo­cho­dzie z klat­ką, ale ruszasz w tra­sę na moto­cy­klu, rowe­rze, desko­rol­ce, rol­kach, nar­tach, snow­bo­ar­dzie. Wte­dy kask ma chro­nić Cię przed bez­po­śred­nim ude­rze­niem w prze­szko­dę, a kame­ra i jej pan­cer­na obu­do­wa w tym nie pomo­gą.

I żeby było jasne — kame­ry spor­to­we to świet­na rzecz. Kupuj­cie je, nagry­waj­cie, mon­tuj­cie swo­je fil­mi­ki i dziel­cie się nimi. Po pro­stu bacz­nie zwra­caj­cie uwa­gę gdzie i jak taką kame­rę mocu­je­cie. Ina­czej może wbić się w Two­ją czasz­kę. Uświa­dom to sobie.


Dołącz do nas!
New­slet­ter Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be

↓ Polub i udostępnij znajomym! ↓

  • 133
  •  
  •