PARTNER BLOGA:

Jaki płyn chłodniczy do motocykla wybrać? Omawiamy najważniejsze zagadnienia

Przewiń w dół

Płyn chłod­ni­czy to jed­na z naj­czę­ściej zanie­dby­wa­nych cie­czy eks­plo­ata­cyj­nych w moto­cy­klu. To duży błąd! Regu­lar­nie wymie­nia­ny płyn chłod­ni­czy przy­czy­nia się do więk­szej żywot­no­ści sil­ni­ka, mini­ma­li­zu­je ryzy­ko awa­rii na tra­sie i zmniej­sza wydat­ki utrzy­ma­nia jed­no­śla­du. W tym mate­ria­le omó­wi­my naj­waż­niej­sze zagad­nie­nia zwią­za­ne z cie­czą krą­żą­cą po ukła­dzie chło­dze­nia i pod­po­wie­my, jaki płyn chłod­ni­czy do moto­cy­kla wybrać.

Motocyklowy płyn chłodniczy — jakie pełni funkcje?

Moto­cy­klo­wy układ chłod­ni­czy odpo­wia­da za regu­lo­wa­nie tem­pe­ra­tu­ry sil­ni­ka pod­czas pra­cy. Utrzy­my­wa­nie opty­mal­nej tem­pe­ra­tu­ry gwa­ran­tu­je kie­row­cy dostęp do peł­ne­go poten­cja­łu jed­nost­ki napę­do­wej (zbyt wyso­ka tem­pe­ra­tu­ra sil­ni­ka przy­czy­nia się do spad­ku osią­gów) i chro­ni sil­nik przed uszko­dze­nia­mi — prze­grza­na jed­nost­ka to pro­sta dro­ga do zatar­cia cylin­drów i innych kosz­tow­nych awa­rii. Płyn chłod­ni­czy umoż­li­wia nie­zbęd­ną wymia­nę cie­pła — odda­je ener­gię ciepl­ną z sil­ni­ka pod­czas prze­pły­wa­nia przez chłod­ni­cę — oraz chro­ni wnę­trze ukła­du chło­dze­nia przed koro­zją.

Płyn chłodniczy do motocykla — specyfikacja

Tak jak wspo­mi­na­li­śmy, moto­cy­klo­wy płyn chłod­ni­czy odpo­wia­da za wymia­nę cie­pła i pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie sil­ni­ka. Nie było­by to jed­nak moż­li­we, gdy­by nie zawar­ty w nim gli­kol — to dzię­ki nie­mu płyn speł­nia swo­je zada­nie w o wie­le szer­szym zakre­sie tem­pe­ra­tur niż woda. Cechu­je go niż­sza tem­pe­ra­tu­ra zama­rza­nia (do nawet ‑35 stop­ni Cel­sju­sza) i wyż­sza tem­pe­ra­tu­ra wrze­nia (od 120 do 140 stop­ni Cel­sju­sza). To bar­dzo waż­ne z dwóch powo­dów. Po pierw­sze, pod­czas zimo­wa­nia moto­cy­kla na zewnątrz lub w nie­ogrze­wa­nym pomiesz­cze­niu nie gro­zi nam uszko­dze­nie ukła­du chło­dze­nia przez zwięk­sze­nie obję­to­ści zamar­z­nię­tej cie­czy. Po dru­gie, płyn chłod­ni­czy  — przy pra­wi­dło­wo dzia­ła­ją­cym ukła­dzie chło­dze­nia — nie zago­tu­je się pod­czas dyna­micz­nej jaz­dy. Kolej­ną cechą pły­nu chłod­ni­cze­go jest ochro­na anty­ko­ro­zyj­na. W ukła­dzie chło­dze­nia jest masa ele­men­tów sta­lo­wych i to wła­śnie zawar­ty w pły­nie gli­kol i inne dodat­ki chro­nią je przed powsta­wa­niem ognisk koro­zji.

Płyn do chłodnicy — czy można zastąpić go wodą?

Nie­któ­rzy kie­row­cy do dzi­siaj uwa­ża­ją, że nie­do­bór pły­nu chłod­ni­cze­go moż­na uzu­peł­nić wodą. To duży błąd — w wodzie z kra­nu znaj­du­je się sze­reg związ­ków che­micz­nych (m.in. węglan wap­nia i magnez), któ­re po pod­grza­niu cie­czy osa­dzą się na ścian­kach ukła­du chłod­ni­cze­go, przy­czy­nia­jąc się do powsta­wa­nia ognisk koro­zji. Co wię­cej, po roz­cień­cze­niu pły­nu chłod­ni­cze­go wodą, spe­cy­fi­ka­cja całej cie­czy ule­gnie nie­ko­rzyst­nym zmia­nom — płyn będzie zama­rzać w wyż­szych tem­pe­ra­tu­rach i wrzeć w niż­szych, zabu­rza­jąc tym samym odpro­wa­dza­nie nad­mia­ru cie­pła z sil­ni­ka. Dla­te­go powi­nie­neś pamię­tać, że płyn chłod­ni­czy możesz uzu­peł­niać — w dro­dze wyjąt­ku i to w nie­wiel­kich ilo­ściach — jedy­nie wodą demineralizowaną/destylowaną. Podob­nie jest z kon­cen­tra­tem pły­nu chłod­ni­cze­go. Ten możesz roz­cień­czać z wodą demineralizowaną/destylowaną w pro­por­cjach 50/50, ale nigdy z wodą z kra­nu.

Płyn chłodniczy — co ile należy go wymieniać?

Moto­cy­klo­wy płyn chłod­ni­czy, tak jak każ­da inna ciecz w two­jej maszy­nie wraz z upły­wem cza­su i kilo­me­trów ule­ga zuży­ciu. Wyeks­plo­ato­wa­ny płyn chłod­ni­czy do moto­cy­kla nie będzie zapew­niać dobre­go odpro­wa­dza­nia cie­pła (zauwa­żysz, że jed­nost­ka prze­grze­wa się lub ma pro­ble­my z utrzy­ma­niem sta­łej tem­pe­ra­tu­ry) i pra­wi­dło­wej ochro­ny anty­ko­ro­zyj­nej. Co ile nale­ży zatem wymie­niać płyn chłod­ni­czy? Duże zna­cze­nie ma jego kla­sa — płyn IAT (o kolo­rze nie­bie­skim lub zie­lo­nym) wymie­niaj mini­mum raz na 2 lata, nato­miast płyn OAT (kolo­ru różo­we­go lub czer­wo­ne­go) co 3, mak­sy­mal­nie 4 lata. Pamię­taj rów­nież, że inter­wał wymia­ny pły­nu chłod­ni­cze­go zale­ży od jego jako­ści i two­je­go sty­lu jaz­dy. Jeśli moc­no wysi­lasz jed­nost­kę napę­do­wą (np. jeź­dzisz w terenie/na torach asfal­to­wych lub po pro­stu lubisz czę­sto odkrę­cić rol­l­gaz do koń­ca), a do tego zala­łeś do ukła­du chło­dze­nia sła­bej jako­ści pro­dukt, to wymia­na może cię cze­kać nawet co każ­dy sezon. To kolej­ny powód, dla któ­re­go war­to wybie­rać płyn do chłod­ni­cy od spraw­dzo­nych pro­du­cen­tów.

Motocyklowy płyn chłodniczy znajdziesz w I’M Inter Motors i na imready.eu

Płyn chłod­ni­czy do moto­cy­kla znaj­dziesz w sie­ci salo­nów sta­cjo­nar­nych I’M Inter Motors i na imready.eu. W ofer­cie cze­ka­ją na cie­bie pro­duk­ty od samych spraw­dzo­nych pro­du­cen­tów, m.in. Elf, Liqui Moly, Motul i Sil­ko­le­ne. Roz­bu­do­wa­ny asor­ty­ment to nie wszyst­ko, możesz rów­nież liczyć na sze­reg korzy­ści zaku­po­wych — dar­mo­wa dosta­wa, dar­mo­wy zwrot zaku­pio­nych pro­duk­tów i bez­piecz­ne płat­no­ści onli­ne to dopie­ro począ­tek. Odwiedź jeden z 35 salo­nów sta­cjo­nar­nych I’M Inter Motors lub wejdź na imready.eu i wybierz płyn chłod­ni­czy do moto­cy­kla, któ­ry speł­ni two­je ocze­ki­wa­nia!

  •  
  •  
  •