PARTNER BLOGA:

Jak sprawdzić, czy auto ma OC? Kilka przydatnych wskazówek

Jak sprawdzić, czy auto ma OC?

Przewiń w dół

Zasta­na­wiasz się, jak spraw­dzić ubez­pie­cze­nie pojaz­du? A może zosta­łeś poszko­do­wa­ny w wypad­ku i chcesz wie­dzieć, czy spraw­ca ma waż­ne OC? W dzi­siej­szym arty­ku­le, dzię­ki kil­ku wska­zów­kom, dowiesz się jak spraw­dzić, czy samo­chód jest ubez­pie­czo­ny.


Zapew­ne nie raz sły­sza­łeś, że na dro­dze powi­nie­neś ufać tyl­ko sobie. Na jezd­ni docho­dzi do róż­nych sytu­acji wyni­ka­ją­cych z zacho­wa­nia innych kie­row­ców. Jeśli uczest­nik ruchu spo­wo­du­je koli­zję i zosta­niesz poszko­do­wa­ny, war­to wie­dzieć, jak spraw­dzić OC pojaz­du.

Jak sprawdzić, czy samochód ma ważną polisę OC w razie wypadku samochodowego

Jak spraw­dzić, czy samo­chód jest ubez­pie­czo­ny? Aby się tego dowie­dzieć, sko­rzy­staj z apli­ka­cji „Na Wypa­dek”, któ­ra powin­na znaj­do­wać się na tele­fo­nie każ­de­go kie­row­cy. Gdy doj­dzie do wypad­ku samo­cho­do­we­go, możesz szyb­ko spraw­dzić dane ubez­pie­cze­nia spraw­cy, a nawet wypeł­nić w niej oświad­cze­nie, ponie­waż znaj­du­je się tam goto­wy sza­blon takie­go doku­men­tu.

Ubezpieczenie samochodu. Jak sprawdzić, czy jest aktualne?

Aby zna­leźć cie­ka­we ofer­ty samo­cho­dów uży­wa­nych, kie­row­cy czę­sto zaglą­da­ją na stro­ny wyspe­cja­li­zo­wa­nych por­ta­li. W ogło­sze­niach jest wie­le cie­ka­wych infor­ma­cji, ale nigdy nie moż­na być pew­nym, że są one zgod­ne z praw­dą. Jeśli chcesz kupić dane auto, możesz oczy­wi­ście udać się na miej­sce i zapo­znać się z doku­men­ta­cją, ale nie zawsze jest to moż­li­we. Na przy­kład, gdy inte­re­su­ją­cy Cię samo­chód znaj­du­je się po dru­giej stro­nie Pol­ski.

Dzię­ki połą­cze­niu z Inter­ne­tem możesz łatwo spraw­dzić za pomo­cą smart­fo­na, czy dany pojazd jest ubez­pie­czo­ny. Umoż­li­wia­ją to dwie podob­nie dzia­ła­ją­ce apli­ka­cje. Pierw­sza z nich to www.ufg.pl, któ­ra jest bar­dzo pro­sta w obsłu­dze. Wystar­czy znać numer reje­stra­cyj­ny lub VIN pojaz­du, aby wie­dzieć, czy samo­chód jest ubez­pie­czo­ny, czy nie. Dru­ga stro­na, www.historiapojazd.gov.pl, dzia­ła podob­nie, ale wyma­ga poda­nia więk­szej ilo­ści danych. Jest to VIN, numer reje­stra­cyj­ny i data pierw­szej reje­stra­cji pojaz­du.

A co jeśli oglą­dasz auto na miej­scu, jed­nak nie ufasz sprze­daw­cy? W takiej sytu­acji możesz sko­rzy­stać z apli­ka­cji UFG Kup Auto na smart­fo­ny dla naj­po­pu­lar­niej­szych sys­te­mów prze­no­śnych. Dzia­ła tak samo, jak wyżej wspo­mnia­ne stro­ny. Ponad­to udo­stęp­nia kil­ka przy­dat­nych funk­cji, takich jak auto­ma­tycz­ne wypeł­nia­nie umo­wy sprze­da­ży po zeska­no­wa­niu kodu QR dowo­du reje­stra­cyj­ne­go.

Wiesz już, jak spraw­dzić ubez­pie­cze­nie auta, gdy pla­nu­jesz go kupić lub gdy odnie­siesz obra­że­nia w wypad­ku samo­cho­do­wym. Ta wie­dza może w każ­dej chwi­li przy­dać się Tobie lub komuś z Two­ich bli­skich. Nawet jeśli Twój samo­chód zosta­nie zary­so­wa­ny na par­kin­gu lub ktoś ude­rzy w jego tył. W takich sytu­acjach naj­czę­ściej nie wzy­wa się poli­cji, a kie­row­cy po pro­stu wymie­nia­ją infor­ma­cje. War­to przed­tem spraw­dzić, czy spraw­ca jest fak­tycz­nie ubez­pie­czo­ny, aby unik­nąć kło­po­tów i ner­wów zwią­za­nych z docho­dze­niem swo­ich praw w sadzie. Dla­te­go każ­dy kie­row­ca powi­nien mieć wspo­mnia­ną apli­ka­cję zain­sta­lo­wa­ną w swo­im tele­fo­nie.

Jak sprawdzić, czy auto jest ubezpieczone. Podsumowanie.

Dzię­ki temu krót­kie­mu prze­wod­ni­ko­wi dowie­dzia­łeś się, jak spraw­dzić, czy auto jest ubez­pie­czo­ne. Nie zapo­mi­naj, że po zaku­pie nowe­go samo­cho­du możesz go ubez­pie­czyć w LINK4. Ofe­ru­je­my poli­sy OC/AC, dzię­ki któ­rym zabez­pie­czysz sie­bie, swo­ich bli­skich oraz pojazd na wypa­dek nie­prze­wi­dzia­nych zda­rzeń na dro­dze.

Zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z Kal­ku­la­to­ra LINK4, dzię­ki któ­re­mu w łatwy spo­sób prze­li­czysz swo­je ubez­pie­cze­nie. War­to też poroz­ma­wiać bez­po­śred­nio z kon­sul­tan­ta­mi pod nume­rem 22 4444444 lub oso­bi­ście spo­tkać się z agen­tem współ­pra­cu­ją­cym z LINK4.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o pro­duk­tach, limi­tach i wyłą­cze­niach, a tak­że OWU dostęp­ne są na stro­nie www.link4.pl.

  •  
  •  
  •