PARTNER BLOGA:

Jak prowadzić” Ben Collins Niezrównany poradnik napisany przez byłego Stiga

Przewiń w dół

O tym, “Jak pro­wa­dzić” Ben Col­lins wie z pew­no­ścią zna­ko­mi­cie. Udo­wod­nił to wcie­la­jąc się w rolę Sti­ga w pro­gra­mie Top Gear czy dublu­jąc same­go Jame­sa Bon­da w sce­nach pości­gów. Czy uta­len­to­wa­ny kie­row­ca potra­fi jed­nak pisać książ­ki i prze­ka­zać swo­ją cen­ną wie­dzę czy­tel­ni­kom?


Bena Col­lin­sa koja­rzy spo­ra część z Was. A już zde­cy­do­wa­na więk­szość zna Sti­ga, tajem­ni­cze­go kie­row­cę w bia­łym kom­bi­ne­zo­nie, któ­ry w pro­gra­mie Top Gear bez­błęd­nie pro­wa­dzi każ­dy powie­rzo­ny mu samo­chód. To wła­śnie Col­lins wcie­lał się w jego rolę przez kil­ka dobrych lat, aż w koń­cu posta­no­wił wyjść z cie­nia… a raczej spod bia­łe­go kasku i poka­zać swo­ją twarz.

Od tam­te­go cza­su stał się roz­po­zna­wal­ną oso­bą, z cze­go korzy­sta pisząc mię­dzy inny­mi książ­ki. Jego naj­now­szym dzie­łem jest porad­nik zaty­tu­ło­wa­ny “Jak pro­wa­dzić? Nie­zrów­na­ny porad­nik napi­sa­ny przez byłe­go Sti­ga”. Spraw­dzi­li­śmy, czy lek­tu­ra tej pozy­cji jest poucza­ją­ca i przy­jem­na.

Czytamy

Swój porad­nik Ben Col­lins podzie­lił na czte­ry czę­ści: krót­ką histo­rię pro­wa­dze­nia, pod­sta­wy, na dro­dze oraz poślizg. Jeśli wyda­je się Wam, że pierw­szy roz­dział jest nud­ny jak fla­ki z ole­jem, to moc­no się myli­cie. Z począt­ku książ­ki dowie­cie się, jak wyglą­da­ły kie­dyś opo­ny czy zawie­sze­nia, a tym samym dla­cze­go tech­ni­ki nig­dyś uzna­wa­ne za wzór jaz­dy, dzi­siaj nie mają żad­ne­go zasto­so­wa­nia.

Jak prowadzić Ben Collins

Kupu­jąc porad­nik na temat jaz­dy samo­cho­dem na usta ciśnie się pyta­nie — do kogo jest on skie­ro­wa­ny? Do total­nych laików, któ­rzy dopie­ro zro­bi­li pra­wo jaz­dy, czy dla kie­row­ców z doświad­cze­niem, któ­rzy chcą wyeli­mi­no­wać zako­rze­nio­ne błę­dy i doszli­fo­wać swo­je umie­jęt­no­ści? “Jak pro­wa­dzić” Ben Col­lins napi­sał w taki spo­sób, że porad­nik powi­nien prze­czy­tać każ­dy. Znaj­dzie­my w nim potęż­ny zastrzyk przy­dat­nej wie­dzy. Dowie­my się jak waż­ny jest wypo­czy­nek i kon­cen­tra­cja, jak patrzeć na dro­gę (sły­sze­li­ście o widze­niu pery­fe­ryj­nym?), jak powin­ny pra­co­wać ręce na kie­row­ni­cy czy jakie są tech­ni­ki hamo­wa­nia. Poko­ny­wa­nie zakrę­tów, ope­ro­wa­nie gazem, przy­czep­ność, jaz­da w pośli­zgu i wycho­dze­nie z nie­go w samo­cho­dach z róż­no­ra­kim napę­dem — to wszyst­ko zawar­to w jed­nej książ­ce.

Pod­czas czy­ta­nia książ­ki da się wyczuć, że Ben Col­lins miał wie­le do czy­nie­nia z pro­gra­mem Top Gear. W trak­cie lek­tu­ry natra­fi­my na wie­le zabaw­nych porów­nań, języ­ko­wo podob­nych do wypo­wie­dzi Jere­mie­go Clark­so­na. Oprócz tego znaj­dzie­my rela­cje zza kulis krę­ce­nia kolej­nych odcin­ków (głów­nie nauki gwiazd, zasia­da­ją­cych w samo­cho­dzie za roz­sąd­ną cenę). W swo­im dzie­le Col­lins zawarł rów­nież spo­ro opi­sów swo­jej pra­cy kaska­de­ra, ser­wu­jąc czy­tel­ni­ko­wi szcze­gó­ły z krę­ce­nia scen pości­gów w Jame­sie Bon­dzie czy reklam tele­wi­zyj­nych dla pro­du­cen­tów aut. Są one osa­dzo­ne w taki spo­sób, że nawią­zu­ją do dane­go roz­dzia­łu książ­ki, cza­sa­mi ma się jed­nak wra­że­nie, że opi­sy te są po pro­stu za dłu­gie. W zasa­dzie to jedy­ny minus tej książ­ki, jeże­li mie­li­by­śmy się do cze­goś przy­cze­pić. Prze­czy­ta­nie wszyst­kich 272 stron mija mimo wszyst­ko zaska­ku­ją­co szyb­ko.

jakprowadzicbenbollins

Oceniamy

Jak pro­wa­dzić” Bena Col­lin­sa to kawał cen­nej wie­dzy, poda­ny w przy­stęp­ny i miej­sca­mi wręcz zabaw­ny spo­sób przez face­ta, któ­ry w swo­jej karie­rze nie­jed­no­krot­nie udo­wod­nił, że potra­fi pro­wa­dzić samo­chód jak mało kto. Z pew­no­ścią poziom zaawan­so­wa­nia jest o wie­le więk­szy, niż choć­by w książ­ce Krzysz­to­fa Hołow­czy­ca, jed­nak spo­sób napi­sa­nia książ­ki i poda­nie wie­dzy w odpo­wied­niej kolej­no­ści (zaczy­na­my od pod­staw, koń­czy­my na kon­tro­lo­wa­nym pośli­zgu) spra­wia, że powin­na to być lek­tu­ra obo­wiąz­ko­wa dla wszyst­kich, któ­rym zale­ży na byciu dobry­mi i świa­do­my­mi kie­row­ca­mi. Pole­ca­my!

Konkurs — wygraj książkę!

Dzię­ki uprzej­mo­ści Wydaw­nic­twa Insi­gnis mamy dla Was aż 8 egzem­pla­rzy książ­ki! Co nale­ży zro­bić, aby wygrać jed­ną z nich? Wystar­czy wpi­sać w komen­ta­rzu pod tym wpi­sem dosłow­nie jed­no sło­wo, odpo­wia­da­jąc na pyta­nie:

PYTANIE KONKURSOWE:
Opisz jed­nym sło­wem, jaki powi­nien być ide­al­ny kie­row­ca.

Pamię­taj­cie — może­cie użyć tyl­ko jed­ne­go sło­wa! Każ­dy uczest­nik może wsta­wić dowol­ną licz­bę komen­ta­rzy. Naj­cie­kaw­sze z odpo­wie­dzi nagro­dzi­my książ­ka­mi.

Kon­kurs trwa od 21 lute­go 2016 do 28 lute­go 2016 (do godzi­ny 23:59).
Listę zwy­cięz­ców opu­bli­ku­je­my do dnia 3 mar­ca 2016.

Konkurs — wyniki

Mamy wyni­ki kon­kur­su! Bar­dzo dzię­ku­je­my wszyst­kim za udział, poja­wi­ło się aż 150 odpo­wie­dzi. Spo­śród nich wybra­li­śmy naj­cie­kaw­sze, któ­rych auto­rzy otrzy­mu­ją książ­ki “Jak pro­wa­dzić” Bena Col­lin­sa:

Muftak
Damian Otol­ski
Frank
Krzycho92
Basia
Mark
Patry­cja
Bla­de­Run­ner

Wszyst­kich zwy­cięz­ców pro­si­my o poda­nie adre­su do wysył­ki nagród na maila blog@antymoto.com. Gra­tu­lu­je­my!

 


jak-prowadzic-niezrownany-poradnik-napisany-przez-bylego-stiga-b-iext30467205Jak pro­wa­dzić. Nie­zrów­na­ny porad­nik napi­sa­ny przez byłe­go Sti­ga
Ben Col­lins
OCENA
cen­na wie­dza
cie­ka­wy język à la Top Gear
miej­sca­mi przy­dłu­gie rela­cje z wyści­gów lub pla­nów zdję­cio­wych
Tytuł: Jak pro­wa­dzić. Nie­zrów­na­ny porad­nik napi­sa­ny przez byłe­go Sti­ga
Autor: Ben Col­lins
Tłu­ma­cze­nie: Strą­kow Michał
Wydaw­nic­two: Wydaw­nic­two Insi­gnis
Język wyda­nia: pol­ski
Język ory­gi­na­łu: angiel­ski
Ilość stron: 272

Dołącz do nas!
Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
[wysija_form id=“4”]

↓ Lajk do dechy! ↓

  • 59
  •  
  •