PARTNER BLOGA:

Jak bezpiecznie jeździć autostradą?

Przewiń w dół

W ramach “Nie­co­dzien­ne­go Porad­ni­ka Codzien­nej Jaz­dy”, two­rzo­ne­go pod patro­na­tem Ergo Hestii, dora­dza­my jak bez­piecz­nie jeź­dzić auto­stra­dą.

Peł­ny roz­dział na temat bez­piecz­nej jaz­dy auto­stra­dą znaj­dzie­cie na blo­gu jego auto­ra — Micha­ła z Automotiveblog.pl. Jest to już dru­ga część porad­ni­ka, wspól­nie two­rzo­ne­go przez kie­row­cę raj­do­we­go Micha­ła Kościsz­ko i blo­ge­rów moto­ry­za­cyj­nych. Zachę­ca­my do lek­tu­ry! Tym bar­dziej, że dodat­ko­wo znaj­dzie­cie tam kon­kurs z faj­ny­mi nagro­da­mi 🙂


Uczą­cy się i począt­ku­ją­cy kie­row­cy naj­więk­sze oba­wy mają przed wyru­sze­niem w mia­sto. Duży ruch, skrzy­żo­wa­nia, sygna­li­za­cje świetl­ne, kor­ki, stres i wie­le rze­czy dzie­ją­cych się dooko­ła brzmią jak kosz­mar. Przy tym cią­gną­ca się kilo­me­tra­mi pro­sta dro­ga wyda­je się sie­lan­ką. Nic bar­dziej myl­ne­go. Auto­stra­da też potra­fi dać się we zna­ki kie­ru­ją­cym. Na co nale­ży uwa­żać?

Wyso­kie pręd­ko­ści osią­ga­ne na auto­stra­dach to dłu­ga dro­ga hamo­wa­nia. Nale­ży o tym pamię­tać, zacho­wu­jąc odpo­wied­ni odstęp od poprze­dza­ją­ce­go nas pojaz­du. Dodat­ko­wo cią­gną­ce się godzi­na­mi kilo­me­try pro­stej dro­gi sku­tecz­nie usy­pia­ją naszą czuj­ność. Znu­że­nie pro­wa­dzi do bra­ku kon­cen­tra­cji, a to w momen­cie gdy coś nagłe­go wyda­rzy się na dro­dze, może mieć opła­ka­ne skut­ki. Dla­te­go pod­czas dłu­giej podró­ży auto­stra­dą nale­ży robić regu­lar­ne posto­je, aby dać swo­je­mu cia­łu odpo­cząć.

Auto­stra­dy uwal­nia­ją nas od skrzy­żo­wań i oddzie­la­ją nas od samo­cho­dów jadą­cych w prze­ciw­nym kie­run­ku barier­ka­mi, nie ozna­cza to jed­nak, że jaz­da tego typu dro­gą jest w peł­ni bez­piecz­na. Nadal jeste­śmy nara­że­ni pod­czas wyprze­dza­nia, czy­li naj­nie­bez­piecz­niej­sze­go manew­ru, jaki przyj­dzie nam wyko­nać pod­czas dłu­giej podró­ży. Upew­nij­cie się, że lewy pas jest wol­ny i nie zablo­ku­je­cie inne­go roz­pę­dzo­ne­go samo­cho­du. Wzmo­żo­ną czuj­ność trze­ba rów­nież zacho­wać przed bram­ka­mi, czy­li punk­ta­mi pobo­ru opłat — szcze­gól­nie w waka­cje i dłu­gie week­en­dy mogą się two­rzyć przed nimi kor­ki.

Wię­cej infor­ma­cji, a tak­że moż­li­wość pobra­nia porad­ni­ka w for­ma­cie PDF, znaj­dzie­cie na Automotiveblog.pl.


Dołącz do nas!
Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
[wysija_form id=“4”]

↓ Lajk do dechy! ↓

  • 12
  •  
  •