PARTNER BLOGA:

Idealny kalendarz na 2013 rok, czyli 12 samochodów marzeń

Przewiń w dół

Wraz z nadej­ściem Nowe­go Roku, na naszej ścia­nie poja­wi­ła się pust­ka… pora na nowy kalen­darz! Po nie­uda­nych pró­bach zna­le­zie­nia cze­goś god­ne­go naszej uwa­gi, posta­no­wi­li­śmy wziąć spra­wy z swo­je ręce i zapro­jek­to­wać wła­sny, ide­al­ny kalen­darz na rok 2013.

STYCZEŃ

Sub­a­ru Impre­za 22B
Jak sty­czeń, to śnieg, a jak śnieg, to czte­ro­łap. Marzy nam się kla­sycz­ne pięk­no do buszo­wa­nia w bia­łym puchu.

Źró­dło: autowp.ru
Sor­ry, nie było fot­ki 22B na śnie­gu, więc jest zdję­cie wer­sji WRC 😉

LUTY

Alfa Romeo 8C Com­pe­ti­zio­ne
Luty to mie­siąc zako­cha­nych. Amo­ry, ser­dusz­ka i kwia­tusz­ki są nie dla nas. My na widok tego cukie­recz­ka dosta­je­my moty­li w brzu­chu.

Źró­dło: vehiclearts.com

MARZEC

Mer­ce­des SLS AMG Black Series
Pierw­szy dzień wio­sny naj­chęt­niej świę­to­wa­li­by­śmy lata­jąc boka­mi tą psz­czół­ką 😉

Źró­dło: fastestlaps.com

KWIECIEŃ

Ford Focus RS
Wio­sną przy­ro­da budzi się do życia. Przy tej zie­le­ni bled­nie nawet świe­ża mło­da tra­wa.

Źró­dło: wallscorner.com

MAJ

Sub­a­ru BRZ
Cie­pły majo­wy week­end i tyl­no­na­pę­do­we Sub­a­ru BRZ to ide­al­ne połą­cze­nie… szcze­gól­nie na krę­tej dro­dze!

Źró­dło: palmlix.com

CZERWIEC

Lotus Eli­se
Ide­al­na toro­wa upa­la­ra na roz­po­czy­na­ją­cy się sezon let­ni? Lek­ki i zwin­ny Lotus nada się zna­ko­mi­cie!

Źró­dło: wallsonline.net

LIPIEC

Lam­bor­ghi­ni Aven­ta­dor Road­ster
Lato, śro­dek sezo­nu urlo­po­we­go, wiatr we wło­sach — czy moż­na chcieć cze­goś wię­cej?

Źró­dło: lamborghini.com

SIERPIEŃ

Tesla Model S
God­ny przed­sta­wi­ciel współ­cze­snej moto­ry­za­cji — elek­trycz­ny Model S, w topo­wej wer­sji przy­śpie­sza­ją­cy do set­ki w zale­d­wie 4,4 s.

Źró­dło: teslamotors.com

WRZESIEŃ

Audi RS4
Wrze­sień to począ­tek roku szkol­ne­go, kor­ki, pośpiech, a pierw­sze­go dnia Wasze pocie­chy nie mogą spóź­nić się do szko­ły. Nie­po­zor­ne kom­bi, któ­rym wszę­dzie zdą­żysz i zapa­ku­jesz wypraw­kę dzie­ciar­ni.

Źró­dło: covercars.com

PAŹDZIERNIK

Fer­ra­ri FF
Nie wypa­da, aby w kalen­da­rzu dla fana moto­ry­za­cji zabra­kło Fer­ra­ri — my sta­wia­my na model FF.

Źró­dło: ferrari.com

LISTOPAD

Mase­ra­ti Gran­Tu­ri­smo S
Listo­pad w naszej sze­ro­ko­ści geo­gra­ficz­nej koja­rzy się z odwie­dza­niem nekro­po­lii. A czym innym z więk­szą kla­są uczci­my pamięć tych, któ­rzy ode­szli?

Źró­dło: theblogaboutcars.com

GRUDZIEŃ

Nis­san GT‑R
Przy­znaj­cie, że też wole­li­by­ście, żeby Miko­łaj przy­je­chał do Was GT‑R’em 😉

Źró­dło: steininge.blogspot.com

A Wy zdję­cia jakich samo­cho­dów wybra­li­by­ście do ide­al­ne­go kalen­da­rza moto­ry­za­cyj­ne­go na 2013 rok? 🙂

  •  
  •  
  •