PARTNER BLOGA:

I Zlot Pojazdów Klasycznych "Targowisko 2015" Piaseczno

Przewiń w dół

Rela­cja z pierw­szej edy­cji Zlo­tu Pojaz­dów Kla­sycz­nych w Pia­secz­nie.

Wol­na sobo­ta, cie­pła sło­necz­na pogo­da i pięk­ne kla­sycz­ne samo­cho­dy — tak w wiel­kim skró­cie moż­na opi­sać I Zlot Pojaz­dów Kla­sycz­nych, któ­ry został zor­ga­ni­zo­wa­ny na tere­nie Pia­secz­na. Na trwa­ją­cą wie­le godzin impre­zę zje­cha­li wła­ści­cie­le i miło­śni­cy sta­rej moto­ry­za­cji wszel­kiej maści, dzię­ki cze­mu moż­na było zoba­czyć zarów­no kla­sy­ki pro­duk­cji pol­skiej, ame­ry­kań­skiej, nie­miec­kiej czy japoń­skiej.

Na zlo­cie poja­wił się cate­ring, było pro­fe­sjo­nal­ne nagło­śnie­nie z DJ’em oraz pró­by spraw­no­ścio­we dla wła­ści­cie­li sta­rych samo­cho­dów — to wszyst­ko spra­wi­ło, że pierw­szą edy­cję impre­zy nale­ży uznać za uda­ną i — co tu dużo mówić — cze­ka­my na kolej­ne! 🙂

Zachę­ca­my do obej­rze­nia naszej foto­re­la­cji z I Zlo­tu Pojaz­dów Kla­sycz­nych w Pia­secz­nie:

I Zlot Pojazdów Klasycznych PiasecznoI Zlot Pojazdów Klasycznych Piaseczno I Zlot Pojazdów Klasycznych Piaseczno I Zlot Pojazdów Klasycznych Piaseczno I Zlot Pojazdów Klasycznych Piaseczno I Zlot Pojazdów Klasycznych Piaseczno I Zlot Pojazdów Klasycznych Piaseczno I Zlot Pojazdów Klasycznych Piaseczno I Zlot Pojazdów Klasycznych Piaseczno I Zlot Pojazdów Klasycznych Piaseczno I Zlot Pojazdów Klasycznych Piaseczno I Zlot Pojazdów Klasycznych Piaseczno I Zlot Pojazdów Klasycznych Piaseczno I Zlot Pojazdów Klasycznych Piaseczno I Zlot Pojazdów Klasycznych Piaseczno I Zlot Pojazdów Klasycznych Piaseczno I Zlot Pojazdów Klasycznych Piaseczno I Zlot Pojazdów Klasycznych Piaseczno I Zlot Pojazdów Klasycznych Piaseczno I Zlot Pojazdów Klasycznych Piaseczno I Zlot Pojazdów Klasycznych Piaseczno I Zlot Pojazdów Klasycznych Piaseczno I Zlot Pojazdów Klasycznych Piaseczno I Zlot Pojazdów Klasycznych Piaseczno I Zlot Pojazdów Klasycznych Piaseczno I Zlot Pojazdów Klasycznych Piaseczno 18 2 35 I Zlot Pojazdów Klasycznych Piaseczno 7 I Zlot Pojazdów Klasycznych Piaseczno 37 28 41 I Zlot Pojazdów Klasycznych Piaseczno I Zlot Pojazdów Klasycznych Piaseczno I Zlot Pojazdów Klasycznych Piaseczno 2529 I Zlot Pojazdów Klasycznych Piaseczno I Zlot Pojazdów Klasycznych Piaseczno 44 I Zlot Pojazdów Klasycznych Piaseczno I Zlot Pojazdów Klasycznych Piaseczno

  • 63
  •  
  •