PARTNER BLOGA:

Harley on Tour 2014

Przewiń w dół

W minio­ny week­end odwie­dzi­li­śmy sto­łecz­ny salon Harley-Davidson, gdzie odby­ła się kolej­na impre­za z cyklu Har­ley on Tour 2014. Zapra­szam na rela­cję z tego wyda­rze­nia!

Pro­du­cent legen­dar­nej mar­ki moto­cy­kli przy­go­to­wał dla fanów jed­no­śla­dów spod zna­ku HD nie­złą grat­kę. W cyklu 33 imprez w 16 kra­jach Euro­py, ale przede wszyst­kim rów­nież w Pol­sce w wybra­nych mia­stach udo­stęp­nia­ne jest 23 moto­cy­kli z rocz­ni­ka 2014. Do cze­go? Do jazd testo­wych ma się rozu­mieć!

26 lip­ca cię­ża­rów­ka po brze­gi wyła­do­wa­na nowy­mi moto­cy­kla­mi Harley-Davidson zawi­ta­ła rów­nież do War­sza­wy. Co zasta­li­śmy na miej­scu? Całe sta­do potęż­nych maszyn i roz­en­tu­zja­zmo­wa­nych zwie­dza­ją­cych, któ­rzy chło­nę­li Har­ley­’e wszyst­ki­mi zmy­sła­mi — zde­cy­do­wa­nie było na czym oko zawie­sić, ryk maszyn chy­ba niko­go nie pozo­sta­wiał obo­jęt­nym, a zapach palo­nej gumy wdzie­rał się w noz­drza. Tego nie odda­dzą żad­ne sło­wa, tam trze­ba po pro­stu być! Chęt­ni bez upraw­nień do kie­ro­wa­nia moto­cy­klem mogli zasma­ko­wać namiast­ki jaz­dy na symu­la­to­rze, któ­ry wyglą­da tro­chę jak moto na hamow­ni (czyt. ognia! samo nie odje­dzie). Jeśli wra­żeń było zbyt dużo, moż­na było rów­nież pod­ła­do­wać wła­sne aku­mu­la­to­ry w oko­li­cach gril­la lub dys­try­bu­to­ra zło­ci­ste­go peł­ne­go.

Nie ule­ga jed­nak wąt­pli­wo­ści, że głów­ną atrak­cją były jaz­dy testo­we naj­now­szy­mi maszy­na­mi HD. Uda­ło nam się uchwy­cić moment wyjaz­du kolum­ny potwo­rów. Przy­zna­cie, że robi wra­że­nie? Przy pomyśl­nych wia­trach w przy­szłym roku koniecz­nie musi­my oso­bi­ście wziąć udział w takim prze­jeź­dzie!

Har­ley on Tour 2014 może­cie jesz­cze upo­lo­wać w naj­bliż­szy week­end (2–3 sierp­nia) w Pozna­niu i w dniach 9–10 sierp­nia we Wro­cła­wiu. LwG!

Harley on Tour 2014

Harley on Tour 2014

Harley on Tour 2014

Harley on Tour 2014

Harley on Tour 2014

Harley on Tour 2014

Harley on Tour 2014


 

Dołącz do nas!       fbinstayt
 
  • 2
  •  
  •