PARTNER BLOGA:

Guma jest przyszłością Historia marki Pirelli

Przewiń w dół

Naj­waż­niej­sze daty w dzie­jach moto­ry­za­cji? Koło wyna­le­zio­no oko­ło 4000 lat p.n.e. W 1804 roku Oli­ver Evans budu­je pierw­szy ame­ry­kań­ski samo­chód paro­wy. Z kolei w 1872 roku powsta­je mar­ka Pirel­li.


147 lat. Aż cięż­ko w to uwie­rzyć, ale już od tak daw­na Pirel­li budu­je swo­ją pozy­cję jako jed­ne­go z naj­więk­szych pro­du­cen­tów opon samo­cho­do­wych. Histo­ria powsta­nia mar­ki, jak i jej póź­niej­sze­go roz­wo­ju jest szcze­rze wcią­ga­ją­ca. Może­cie prze­ko­nać się o tym sami dzię­ki przy­go­to­wa­nym przez Pirel­li krót­kim fil­mom, pre­zen­tu­ją­cym naj­waż­niej­sze dla fir­my wyda­rze­nia.

Pięć odcin­ków Pirel­li an Ita­lian in the world sta­no­wi swo­isty „pro­fil fir­my” i wyko­rzy­stu­je sty­le i tech­ni­ki, któ­re obej­mu­ją ilu­stra­cje, archi­wal­ne zdję­cia i dyna­micz­ne gra­fi­ki, ofe­ru­jąc widzo­wi inte­rak­tyw­ny dostęp do dodat­ko­wych tre­ści pod­czas oglą­da­nia. Tak aktu­al­na i nowo­cze­sna pre­zen­ta­cja pozwa­la przy­swo­ić nam mate­ria­ły sprzed kil­ku­dzie­się­ciu a nawet wię­cej lat w cie­ka­wej i fascy­nu­ją­cej for­mie.

W pierw­szym odcin­ku, The Futu­re­’s Rub­ber, Gio­van­ni Bat­ti­sta Pirel­li — zało­ży­ciel fir­my, spo­glą­da zza okna fabry­ki w Seve­set­to i zada­je sobie pyta­nie o to, co dopro­wa­dza tłum do bun­tu, w maju 1898 roku, gdy roz­wście­czo­ny tłum ludzi prze­mie­rza uli­ce Medio­la­nu. Te myśli i reflek­sje inspi­ru­ją histo­rię fir­my.

Dru­gi epi­zod histo­rii mar­ki roz­po­czy­na się w latach 30-tych dwu­dzie­ste­go wie­ku. Widzi­my syna Gio­van­nie­go Bat­ti­sty — Alber­to, któ­ry dzie­dzi­czy przed­się­bior­czą i kul­tu­ro­wą spu­ści­znę po ojcu. Alber­to Pirel­li w epi­zo­dzie A Brand is Born, wpro­wa­dza Pirel­li w świat pro­duk­cji opon i sta­wia pierw­sze kro­ki w kie­run­ku inter­na­cjo­na­li­za­cji fir­my. Pirel­li roz­wi­ja się do poło­wy XX wie­ku (lata 1932 — 1967), kie­dy to fir­ma musi zna­leźć dla sie­bie nowe for­my komu­ni­ka­cji. Potrze­bu­je języ­ka, któ­ry jest bez­po­śred­ni i natych­miast roz­po­zna­wal­ny.

W kolej­nym odcin­ku Rub­ber goes pop, w histo­rii poja­wi się pierw­sza edy­cja Kalen­da­rza Pirel­li z 1963 r. oraz debiut inno­wa­cyj­ne­go pro­duk­tu, któ­re zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wał prze­mysł moto­ry­za­cyj­ny – opo­ny o nazwie Cin­tu­ra­to.
W odcin­ku From the Road to the Infor­ma­tion High­way, Pirel­li prze­kra­cza próg nowe­go tysiąc­le­cia, zaj­mu­jąc się wyzwa­nia­mi tech­no­lo­gicz­ny­mi, odno­wio­ną stra­te­gią kon­cer­nu i wpro­wa­dze­niem na rynek naj­wyż­szej jako­ści pro­duk­tów z serii P Zero.

W ostat­niej odsło­nie serii The Jour­ney Con­ti­nu­es, któ­ra obej­mu­je okres od 2000 r. do dziś, fir­ma prze­cho­dzi reor­ga­ni­za­cję, dzię­ki zaan­ga­żo­wa­niu nowych akcjo­na­riu­szy oraz kon­cen­tra­cji na potrze­bach kon­su­men­tów, sta­le dąży do roz­wi­ja­nia tech­no­lo­gii i zdo­by­wa coraz sil­niej­szą pozy­cję mar­ki na ryn­ku.

Wszyst­kie 5 odcin­ków o napraw­dę cie­ka­wej histo­rii Pirel­li znaj­dzie­cie na stro­nie: https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/pirelli-history

Miłe­go sean­su!

  •  
  •  
  •