PARTNER BLOGA:

Gran Turismo 2016 Fani czterech kółek świętowali na całego

Przewiń w dół

Takich aut nie widzi się na co dzień. Fer­ra­ri, McLa­re­ny, Lam­bor­ghi­ni – dla praw­dzi­wych fanów czte­rech kółek moż­li­wość zoba­cze­nia i usły­sze­nia w akcji naj­lep­szych i naj­szyb­szych bryk na świe­cie to oka­zja, jakiej nie moż­na prze­ga­pić. Nic dziw­ne­go, że tego­rocz­na edy­cja Gran Turi­smo Polo­nia przy­cią­gnę­ła tłu­my.


Od czwart­ku 30 czerw­ca do sobo­ty 2 lip­ca Tor Poznań był oble­ga­ny przez zwie­dza­ją­cych. Dzie­siąt­ki tysię­cy osób prze­cha­dza­ło się mię­dzy luk­su­so­wy­mi samo­cho­da­mi, pro­wa­dząc przy tym oży­wio­ne roz­mo­wy z inny­mi kie­row­ca­mi i wymie­nia­jąc się cen­nym doświad­cze­niem.

Jeśli cho­dzi o głów­nych boha­te­rów Gran Turi­smo, czy­li oczy­wi­ście same auta, to naj­więk­szą gru­pę wśród nich sta­no­wi­ły samo­cho­dy mar­ki Fer­ra­ri. Na poznań­skim torze nie zabra­kło też Lam­bor­ghi­ni, Mase­ra­ti czy Porsche. Łącz­nie na GT Polo­nia poja­wi­ło się pra­wie 170 samo­cho­dów.

Gran Turismo 2016

Samochody to nie wszystko

Orga­ni­za­to­rzy sta­ra­li się, by ich impre­za koja­rzy­ła się z eks­klu­zyw­no­ścią i wyso­kim pozio­mem życia. Dla­te­go luk­su­so­wym autom towa­rzy­szy­ły poka­zy innych pro­duk­tów z naj­wyż­szej pół­ki: win, szam­pa­nów, szwaj­car­skich zegar­ków kla­sy pre­mium, a nawet jach­tów.

Pomy­śla­no tak­że o tych, któ­rzy week­end chcie­li­by spę­dzić z rodzi­ną. Oso­by te mia­ły dosko­na­łą wymów­kę do wizy­ty na Torze Poznań, bowiem rów­no­le­gle do moto­ry­za­cyj­nych atrak­cji przez cały czas trwał rodzin­ny pik­nik, a dzie­cia­ki mogły posza­leć na tram­po­li­nach, zjeż­dżal­niach itd. Na tere­nie, gdzie odby­wa­ła się impre­za, roz­miesz­czo­no tak­że licz­ne punk­ty gastro­no­micz­ne.

Doro­śli, któ­rzy chcie­li nie­co odpo­cząć od podzi­wia­nia aut, mogli z jed­nej stro­ny skie­ro­wać się w stro­nę Are­ny Boha­te­rów i wysłu­chać opo­wie­ści stra­ża­ków, żoł­nie­rzy czy poli­cjan­tów o ich codzien­nej pra­cy, a z dru­giej… sko­czyć na bun­gee.

Gran Turismo 2016

DOD wchodzi na polski rynek

Prócz aut, na GT Polo­nia poja­wi­ło się wie­lu topo­wych pro­du­cen­tów akce­so­riów samo­cho­do­wych. Wśród nich wyróż­nia­ła się DOD, fir­ma pro­du­ku­ją­ca kamer­ki samo­cho­do­we i moto­cy­klo­we. Dla taj­wań­skie­go poten­ta­ta był to ofi­cjal­ny debiut na pol­skim ryn­ku , dla­te­go też z tej oka­zji na zor­ga­ni­zo­wa­nej w pią­tek kon­fe­ren­cji pra­so­wej poja­wił się Dean Tsai, Direc­tor Over­se­as Sales Divi­sion w DOD. Tsai w cza­sie pre­zen­ta­cji opo­wie­dział o repre­zen­to­wa­nej przez sie­bie fir­mie, wyka­zu­jąc przy tym peł­ną goto­wość do odpo­wie­dze­nia na każ­de pyta­nie zada­ne przez dzien­ni­ka­rzy i publicz­ność.

Kamery DOD

Dobre nastro­je orga­ni­za­to­rów i uczest­ni­ków GT Polo­nia zepsu­ła nie­co sobot­nia ule­wa. Nawał­ni­ca ude­rzy­ła w Tor Poznań tuż przed zakoń­cze­niem impre­zy i na jakiś czas unie­moż­li­wi­ła wszyst­kim dal­szą dobrą zaba­wę.


 
Obej­rzyj wideo oraz wywiad z kie­row­cą Fer­ra­ri z impre­zy Gran Turi­smo Polo­nia 2016.


Wpis powstał we współ­pra­cy z mar­ką DOD.


Dołącz do nas!
Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
[wysija_form id=“4”]

↓ Lajk do dechy! ↓

  • 57
  •  
  •