PARTNER BLOGA:

Genesis Esox Test stabilizatora do kamer GoPro

Przewiń w dół

Sta­bi­li­za­tor do kame­ry GoPro to dosko­na­ły spo­sób na płyn­ne i sta­bil­ne uję­cia. Czy na pew­no? Testu­je­my dwu­osio­wy sta­bi­li­za­tor Gene­sis ESOX.

Click for English ver­sion

Kame­ry spor­to­we GoPro mają wie­le zalet, nie posia­da­ją jed­nak żad­nej sta­bi­li­za­cji obra­zu. A gdy­by­śmy chcie­li uzy­skać nie­co tego fil­mo­we­go efek­tu płyn­nych ruchów i prze­jaz­dów kame­ry? Tutaj z pomo­cą przy­cho­dzą spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ne sta­bi­li­za­to­ry. Prze­te­sto­wa­li­śmy jeden z nich — dostęp­ny na pol­skim ryn­ku dzię­ki fir­mie Next 77 model Gene­sis ESOX.

Pierwsze wrażenie

W opa­ko­wa­niu otrzy­mu­je­my wszyst­ko to, co potrzeb­ne nam będzie do wyko­rzy­sta­nia sta­bi­li­za­to­ra, oprócz oczy­wi­ście samej kame­ry GoPro. Pudeł­ko skry­wa zatem sta­bi­li­za­tor, aku­mu­la­tor­ki, łado­war­kę, instruk­cję oraz kabel, pozwa­la­ją­cy na łado­wa­nie bate­rii z gniazd­ka elek­trycz­ne­go lub poprzez złą­cze USB w kom­pu­te­rze. Co inte­re­su­ją­ce, Gene­sis ESOX zasi­la­ny jest trze­ma aku­mu­la­tor­ka­mi Li-ion, w opa­ko­wa­niu znaj­dzie­my jed­nak czte­ry sztu­ki — jeden z nich będzie “na zapas”.

Stablilizator Genesis ESOX
Zawar­tość opa­ko­wa­nia ze sta­bli­li­za­to­rem Gene­sis ESOX

Przy pierw­szym wyję­ciu sta­bi­li­za­to­ra Gene­sis ESOX z opa­ko­wa­nia spra­wia on wra­że­nie skom­pli­ko­wa­ne­go, ale jed­no­cze­śnie dosyć “deli­kat­ne­go” urzą­dze­nia. Całość wyko­na­no z bar­dzo lek­kie­go, wytrzy­ma­łe­go alu­mi­nium, dzię­ki cze­mu sprzęt waży zale­d­wie 300 gra­mów — oczy­wi­ście bez bate­rii i przed zamon­to­wa­niem kame­ry.

Uchwyt, za któ­ry będzie­my trzy­mać pod­czas krę­ce­nia, jest dosyć krót­ki. Na szczę­ście pro­du­cent pomy­ślał o pew­nym chwy­cie, co gwa­ran­tu­ją wyraź­ne i chro­po­wa­te prze­tło­cze­nia na kij­ku. Na koń­cu uchwy­tu umiesz­czo­no przy­cisk, słu­żą­cy do uru­cha­mia­nia i wyłą­cza­nia sta­bi­li­za­to­ra. Pod kciu­kiem znaj­du­ją się z kolei dwa kolej­ne małe przy­ci­ski, pozwa­la­ją­ce kon­tro­lo­wać poło­że­nie kame­ry w pio­nie.

Dzię­ki żyro­sko­pom, czuj­ni­kom i licz­nym obli­cze­niom, powszech­nie zna­na kamer­ka GoPro zysku­je zupeł­nie nowe obli­cze.

Moco­wa­nie kame­ry w sta­bi­li­za­to­rze jest cał­kiem pro­ste, choć wyma­ga wię­cej wpra­wy, niż np. wymia­na obiek­ty­wu w apa­ra­cie. GoPro umiesz­cza­my w spe­cjal­nym koszy­ku, po czym dokrę­ca­my ją za pomo­cą dwóch dłu­gich śrub. Kame­rę moż­na zamon­to­wać tyl­ko i wyłącz­nie w jed­nym poło­że­niu, nie ma więc tutaj moż­li­wo­ści pomył­ki. Jest to plus, ale jed­no­cze­śnie minus, gdyż w wybra­nym przez pro­du­cen­ta poło­że­niu kame­ry w miej­scu moco­wa­nia, utrud­nio­ny jest dostęp do przy­ci­sku Wi-Fi od kame­ry — zasła­nia go jeden z żyro­sko­pów.

Znajdujący się na boku kamery przycisk Wi-Fi zasłania jeden z żyroskopów
Znaj­du­ją­cy się na boku kame­ry przy­cisk Wi-Fi zasła­nia jeden z żyro­sko­pów

Jak używać stabilizatora?

Po wyję­ciu sta­bi­li­za­to­ra z opa­ko­wa­nia i uzbro­je­niu go w bate­rie oraz zamon­to­wa­niu kame­ry, jest on goto­wy do uży­cia. Wci­ska­my więc przy­cisk na spo­dzie uchwy­tu i cze­ka­my ok. dzie­się­ciu sekund. Po tym cza­sie żyro­sko­py zaczy­na­ją wyko­ny­wać swo­ją pra­cę i sku­tecz­nie sta­bi­li­zu­ją kame­rę GoPro. Nie jest wyma­ga­ne kali­bro­wa­nie czy kon­fi­gu­ro­wa­nie cze­go­kol­wiek — włą­cza­my i dzia­ła.

Gene­sis ESOX to sta­bi­li­za­tor dwu­osio­wy, co w prak­ty­ce ozna­cza, że dosko­na­le sta­bi­li­zu­je on kame­rę w pio­nie. Gdy poru­sza­my ręką w górę lub w dół, kame­ra zacho­wu­je swo­ją pozy­cję, dzię­ki cze­mu otrzy­mu­je­my płyn­ne i sta­bil­ne uję­cie. Ruchy na boki wyma­ga­ją od ope­ra­to­ra nie­co wię­cej uwa­gi i pre­cy­zji, gdyż tutaj nie otrzy­ma­my już wspar­cia żyro­sko­pów.

Dodat­ko­we przy­ci­ski umiesz­czo­ne pod kciu­kiem pozwa­la­ją na kon­tro­lę poło­że­nia kame­ry w pio­nie. Może­my zatem bez rusza­nia sta­bi­li­za­to­rem, za pomo­cą samych guzi­ków, skie­ro­wać nasze GoPro w górę lub dół. Szko­da, że nie prze­wi­dzia­no regu­la­cji szyb­ko­ści, w jakim ruch góra/dół jest wyko­ny­wa­ny, co pozwo­li­ło­by na uzy­ska­nie jesz­cze płyn­niej­szych prze­jaz­dów.

Werdykt

Czy sta­bi­li­za­tor Gene­sis ESOX to urzą­dze­nie war­te uwa­gi? Zde­cy­do­wa­nie tak, ale nie dla każ­de­go. Oto powo­dy.

Po pierw­sze, urzą­dze­nie nie jest tanie. Cena sta­bi­li­za­to­ra oscy­lu­je w oko­li­cach 950 zło­tych, co w przy­pad­ku star­szych kamer lub niż­szych mode­li GoPro może sta­no­wić porów­ny­wal­ną sumę, jaką dali­śmy za samą kame­rę. Jed­nak coś za coś — dzię­ki Gene­sis ESOX uzy­ska­my sta­bil­ne uję­cia w pio­nie, któ­rych w żaden spo­sób nie osią­gnę­li­by­śmy korzy­sta­jąc z tra­dy­cyj­ne­go “kij­ka” do GoPro, lub trzy­ma­jąc kame­rę w ręku. Gene­sis ESOX gwa­ran­tu­je też znacz­nie lep­sze efek­ty sta­bi­li­za­cji niż Ste­adi­cam Smo­othee - pozba­wio­ny żyro­sko­pów sta­bi­li­za­tor zna­ne­go pro­du­cen­ta, któ­ry mie­li­śmy oka­zję uży­wać przez kil­ka mie­się­cy.

Spo­rym minu­sem sta­bi­li­za­to­ra jest fakt, że mon­tu­je­my w nim kame­rę GoPro bez jej pla­sti­ko­wej obu­do­wy, przez co tra­ci ona swo­ją wodo­od­por­ność. Ozna­cza to, że ujęć z pomo­cą sta­bi­li­za­to­ra nie wyko­na­my pod­czas desz­czu, a tym bar­dziej wybie­ra­jąc się na upra­wie­nia spor­tów wod­nych. Snow­bo­ard czy tra­dy­cyj­na desko­rol­ka też mogą być ryzy­kow­ne — o ile nie przez kro­ple wody, to przez moż­li­wość upad­ku. Wów­czas obiek­tyw GoPro bez wytrzy­ma­łej obu­do­wy może łatwo ulec znisz­cze­niu. Przed zaku­pem trze­ba więc dokład­nie prze­my­śleć i prze­ana­li­zo­wać, w jakich warun­kach będzie­my chcie­li sta­bi­li­za­tor wyko­rzy­sty­wać.

Gene­sis ESOX ide­al­nie spraw­dza się przy sta­bi­li­zo­wa­niu pio­no­wych ruchów kame­ry, czy­li np. ruchu widocz­ne­go na fil­mie pod­czas cho­dze­nia. Jeże­li chce­cie waha­nia obra­zu w górę i w dół zni­we­lo­wać prak­tycz­nie do zera, ten sta­bi­li­za­tor spraw­dzi się ide­al­nie. Oto, co nam uda­ło się osią­gnąć:

Spe­cy­fi­ka­cja:

Model: Gene­sis ESOX
Typ pro­duk­tu: Sta­bi­li­za­tor do kamer GoPro HERO3 i HERO4
Kom­pa­ty­bil­ny z kame­ra­mi: GoPro HERO3 Whi­te
GoPro HERO3+ Silver
GoPro HERO4 Black
GoPro HERO4 Silver
Zasi­la­nie: 3x aku­mu­la­tor 16340 3.7V
Mak­sy­mal­ny czas pra­cy: ok. 2h
Zakres tem­pe­ra­tur: 10 – 50°C
Wymia­ry: 220x80x80mm
Mate­riał: alu­mi­nium
Waga (z akumulatorami/z kame­rą): 300/395g

Za prze­ka­za­nie sprzę­tu Gene­sis ESOX do testów dzię­ku­je­my fir­mie Next77.
Next77

Gene­sis ESOX
Sta­bi­li­za­tor do kamer GoPro
OCENA
dobra sta­bi­li­za­cja w pio­nie
łatwe uży­cie
lek­ka, alu­mi­nio­wa kon­struk­cja
zasło­nię­ty przy­cisk Wi-Fi w kame­rze

 


Dołącz do nas!
Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
[wysija_form id=“4”]

↓ Lajk do dechy! ↓

  • 62
  •  
  •