PARTNER BLOGA:

Ford i jego Ecoboost

Przewiń w dół

Było pięk­ne, sło­necz­ne popo­łu­dnie. Char­les Wake­field ode­brał wia­do­mość: Ford ma pro­ble­my z ole­ja­mi sil­ni­ko­wy­mi do mode­lu T.

Char­les zamy­ślił się i stwo­rzył w gło­wie plan. Plan pro­duk­cji ole­ju sil­ni­ko­we­go dosto­so­wa­ne­go do wyma­gań pro­du­cen­ta auta. Tak zaczę­ła się współ­pra­ca dwóch marek, któ­ra trwa od 1914 roku do dzi­siaj. Zakres współ­pra­cy posze­rzył się. Obec­nie przy­jął for­mę co-engineeringu.

Castrol Ford

Przód nawiązuje do Astona Martina, ale Fiesta nie tylko wyglądem zdobywa serca kierowców.
Przód nawią­zu­je do Asto­na Mar­ti­na, ale Fie­sta nie tyl­ko wyglą­dem zdo­by­wa ser­ca kie­row­ców.

Chcia­łem prze­te­sto­wać, jak wyglą­da takie współ­dzia­ła­nie w rze­czy­wi­sto­ści. Wybór padł na For­da Fie­stę 1.0 Eco­Bo­ost. Litr pojem­no­ści i 100 lub 120 koni mecha­nicz­nych. Wie­lu z was powie, że to wysi­lo­na jed­nost­ka, ale to nie do koń­ca tak. 100KM z litra to żaden wyczyn, bo już od lat jest to stan­dard w moto­cy­klach. Oczy­wi­ście moto­cy­kle nie mają tur­bo­sprę­żar­ki i krę­cą się dużo wyżej. A jak utur­bio­ny litr spraw­dza się w samo­cho­dzie?

Silnik Ecoboost w wersji „wieczorowej”
Sil­nik Eco­bo­ost w wer­sji „wie­czo­ro­wej”

Dla­cze­go w ogó­le Fie­sta? Jest ona w ści­słej czo­łów­ce  naj­chęt­niej kupo­wa­nych samo­cho­dów w Euro­pie. Napę­dza ją, wie­lo­krot­nie nagra­dza­ny, sil­nik Eco­bo­ost. Czy moż­na zna­leźć lep­szy przy­kład nowo­cze­sne­go pro­jek­to­wa­nia, połą­czo­ne­go z ideą down­si­zin­gu? To wszyst­ko spo­wo­do­wa­ło, że nie mogłem sobie odmó­wić prze­jażdż­ki tym autem. 

Zają­łem miej­sce za kie­row­ni­cą i uru­cho­mi­łem sil­nik. Wbi­łem jedyn­kę i w dro­gę. Pierw­sze wra­że­nie jest naj­waż­niej­sze. Jest wygod­nie, widocz­ność jest dobra, a obsłu­ga intu­icyj­na. Jedy­ne co może nie­po­ko­ić nie­któ­rych kie­row­ców to dźwięk sil­ni­ka. Nie jest on natar­czy­wy, ale spe­cy­ficz­ny. W koń­cu to tyl­ko trzy cylin­dry.   

Wnętrze jest bardzo przyjemne i wygodne, nawet dla wyższych kierowców.
Wnę­trze jest bar­dzo przy­jem­ne i wygod­ne, nawet dla wyż­szych kie­row­ców.

Co bar­dzo waż­ne, uda­ło mi się zająć za kie­row­ni­cą popraw­ną i wygod­ną pozy­cję. Przy moim wzro­ście nie jest to takie oczy­wi­ste w małych autach. Sil­nik jesz­cze się roz­grze­wał, a ja podą­ża­łem do obwod­ni­cy. Chcia­łem mieć chwi­lę spo­ko­ju na kon­tem­plo­wa­nie wnę­trza i wczu­cie się w pro­wa­dze­nie Fie­sty. Na obwod­ni­cy sil­nik szyb­ko osią­gnął opty­mal­ną tem­pe­ra­tu­rę i mogłem spraw­dzić jak odda­je moc. Nie powiem, żebym był w pierw­szej chwi­li zasko­czo­ny. Spo­dzie­wa­łem się, że sil­nik, któ­ry zdo­był tyle nagród, będzie bar­dziej dyna­micz­ny z dołu. Przy­po­mnia­łem sobie jed­nak, że do dys­po­zy­cji mam litr pojem­no­ści, któ­ry mimo doła­do­wa­nia, nie jest w sta­nie wyge­ne­ro­wać dużo momen­tu obro­to­we­go na niskich obro­tach. Po kil­ku pró­bach roz­pę­dza­nia, dosze­dłem do wnio­sku, że jed­nak jest faj­nie, zwłasz­cza, że kom­pu­ter infor­mo­wał mnie o niskim spa­la­niu. Przy­zna­ję rów­nież, że po wkrę­ce­niu go na obro­ty, stał się zadzior­ny. Pod­su­mo­wu­jąc — sil­nik Eco­bo­ost jest cichy, pra­cu­je z mini­mal­ny­mi wibra­cja­mi, szyb­ko się nagrze­wa, mało pali. Zala­ny, spe­cjal­nie dla nie­go przy­go­to­wa­nym ole­jem Ford Castrol Magna­tec Pro­fes­sio­nal E 5W-20, zacho­wu­je się bar­dzo kul­tu­ral­nie.

Pomimo niewielkiej pojemności, silnik doskonale radzi sobie z Fiestą. Co ciekawe, mimo braku osłony akustycznej w kabinie jest cicho.
Pomi­mo nie­wiel­kiej pojem­no­ści, sil­nik dosko­na­le radzi sobie z Fie­stą. Co cie­ka­we, mimo bra­ku osło­ny aku­stycz­nej w kabi­nie jest cicho.

W takim nie­wiel­kim samo­cho­dzie jak Fie­sta, taki sil­nik jest chy­ba naj­lep­szym roz­wią­za­niem. Chcesz doci­snąć? Nie ma spra­wy, sil­nik tyl­ko na to cze­ka, a zawie­sze­nie i hamul­ce nie roz­cza­ru­ją. Jest prze­wi­dy­wal­nie, neu­tral­nie i kom­for­to­wo. Im dłu­żej bawi­łem się Fie­stą, tym bar­dziej rozu­mia­łem, dla­cze­go jest tak chęt­nie kupo­wa­na. To bar­dzo wszech­stron­ne auto, pozwa­la­ją­ce zarów­no jeź­dzić oszczęd­nie i dyna­micz­nie, jeśli zaj­dzie taka potrze­ba. Poza tym,  stoi za nią 100 lat współ­pra­cy For­da i Castro­la, nie tyl­ko w kwe­stii budo­wy sil­ni­ków, ale i w motor­spor­cie.

Ford Fiesta RS WRC.
Ford Fie­sta RS WRC.

War­to pod­kre­ślić, że ta współ­pra­ca to nie tyl­ko pierw­szy na świe­cie olej sil­ni­ko­wy reko­men­do­wa­ny do kon­kret­ne­go sil­ni­ka, ale ogrom­na licz­ba suk­ce­sów spor­to­wych. Wal­ka o naj­wyż­sze miej­sca na pudle zaczę­ła się w latach 50-tych dwu­dzie­ste­go wie­ku. W 1964 roku Jim Clark, został wyści­go­wym mistrzem Wiel­kiej Bry­ta­nii.

Bjoern Waldegard i kultowy Escort RS1800
Bjo­ern Wal­de­gard i kul­to­wy Escort RS1800

Bjo­ern Wal­de­gard, genial­ny szwedz­ki kie­row­ca, jadąc For­dem Escor­tem RS 1800 zdo­był tytuł mistrza świa­ta w 1979 roku. W latach 2006, 2007 fabrycz­ny zespół Ford World Ral­ly Team wspie­ra­ny przez Castro­la, zdo­był kolej­ne tytu­ły mistrzow­skie. Obec­nie, po wyco­fa­niu się teamu fabrycz­ne­go For­da z mistrzostw świa­ta, sche­dę prze­ję­ła fir­ma Mal­col­ma Wil­so­na M‑Sport. Przy­go­to­wu­je ona nie tyl­ko For­dy. W halach M‑Sport moż­na też spo­tkać, mię­dzy inny­mi, Ben­tleye przy­go­to­wy­wa­ne do wyści­gów. Z usług M‑Sport korzy­sta mię­dzy inny­mi pol­ski kie­row­ca raj­do­wy, Maciej Olek­so­wicz, któ­re­go wspie­ra Castrol Pol­ska. Cywil­ni kie­row­cy mogą w peł­ni sko­rzy­stać ze spor­to­we­go doświad­cze­nia mar­ki Ford, kupu­jąc Fie­stę lub Focu­sa ST lub RS.

Ciekawe jak wyglądała instrukcja obsługi Forda T w 1914 roku?
Cie­ka­we jak wyglą­da­ła instruk­cja obsłu­gi For­da T w 1914 roku?

Jak dalej będzie się roz­wi­ja­ła współ­pra­ca dwóch gigan­tów? Sły­chać gło­sy, że zno­wu wró­ci­my do wąskiej spe­cja­li­za­cji. Olej sil­ni­ko­wy już w tej chwi­li nazy­wa­ny jest, naj­waż­niej­sza czę­ścią zamien­ną sil­ni­ka. Praw­do­po­dob­nie docze­ka­my się sytu­acji, w któ­rej do kon­kret­ne­go sil­ni­ka będzie sto­so­wa­ny tyl­ko jeden olej sil­ni­ko­wy. Coraz więk­sze wysi­le­nie jed­no­stek, połą­czo­ne z koniecz­no­ścią utrzy­ma­nia ich w peł­nej spraw­no­ści przez lata powo­du­je, że wyma­ga­nia sta­wia­ne ole­jom sil­ni­ko­wym rosną w szyb­kim tem­pie.


Wpis powstał we współ­pra­cy z mar­ką Castrol.

Dołącz do nas!
Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
[wysija_form id=“4”]

↓ Lajk do dechy! ↓

  • 67
  •  
  •