PARTNER BLOGA:

Cywilne i rajdowe układy hamulcowe

Przewiń w dół

Któ­ry układ mecha­nicz­ny w aucie jest według Was naj­waż­niej­szym, jeśli cho­dzi o moż­li­wość kon­tro­lo­wa­nej jaz­dy? Sil­nik? Prze­nie­sie­nie napę­du? Zawie­sze­nie? Otóż nie. Naj­waż­niej­sze są hamul­ce. Bez nich żaden pojazd nie jest w sta­nie bez­piecz­nie się poru­szać.

Układ hamul­co­wy pozwa­la nie tyl­ko bez­piecz­nie kon­tro­lo­wać pręd­kość, ale też sta­bi­li­zu­je nowo­cze­sne auta. Kon­tro­la trak­cji czy układ zapo­bie­ga­ją­cy pośli­zgo­wi pod­czas przy­śpie­sza­nia nie były­by w sta­nie dzia­łać bez hamul­ców.

Zobacz­cie film, w któ­rym odwie­dzi­łem warsz­tat Mać­ka Olek­so­wi­cza, w któ­rym on sam opo­wie­dział o tym, jak jest zbu­do­wa­ny układ hamul­co­wy raj­dów­ki, jakie tem­pe­ra­tu­ry osią­ga i ile kosz­tu­ją jego ele­men­ty. Grze­gorz Sta­szew­ski, kie­row­ca i kon­struk­tor naj­szyb­sze­go samo­cho­du w Pol­sce, opo­wie o wyha­mo­wy­wa­niu z 300km/h i wyko­rzy­sta­niu spa­do­chro­nu.

Cywilne i rajdowe układy hamulcowe

Poka­zu­ję też hamul­ce auta seryj­ne­go. Co się zuży­wa? Co się psu­je? Co nale­ży regu­lar­nie wymie­niać? Zapra­szam na film 😉

  • 182
  •  
  •