PARTNER BLOGA:

Co Ty wiesz o oponach? Sprawdź!

Przewiń w dół

Opo­ny to klu­czo­wy ele­ment wpły­wa­ją­cy na nasze bez­pie­czeń­stwo za kie­row­ni­cą. Czte­ry czar­ne wal­ce to prze­cież jedy­ne, co łączy nasz samo­chód z nawierzch­nią. Dla­te­go war­to posia­dać przy­naj­mniej pod­sta­wo­wą wie­dzę o ogu­mie­niu. Sprawdź, co musisz wie­dzieć o opo­nach, aby być świa­do­mym kie­row­cą.

Jak dobrać właściwe opony?

Naj­waż­niej­szą rze­czą, jaką powin­ni­śmy się kie­ro­wać przy wybo­rze opon, jest ich roz­miar. Pro­du­cen­ci samo­cho­dów zale­ca­ją kon­kret­ne roz­mia­ry opon dla poszcze­gól­nych mode­li. Jakie roz­mia­ry opon będą naj­bar­dziej odpo­wied­nie dla nasze­go auta? Tę infor­ma­cję znaj­dzie­my na naklej­ce umiesz­czo­nej na słup­ku bocz­nym drzwi od stro­ny kie­row­cy lub na wewnętrz­nej czę­ści klap­ki wle­wu pali­wa. War­to pamię­tać, że pro­du­cen­ci poda­ją wszyst­kie roz­mia­ry homo­lo­go­wa­ne do nasze­go auta, a więc rów­nież dla róż­nych wiel­ko­ści felg, któ­re może­my zamon­to­wać. Musi­my więc odszu­kać roz­miar dla aktu­al­nie posia­da­ne­go roz­mia­ru fel­gi. Bogat­si o taką wie­dzę może­my łatwo i szyb­ko zaku­pić odpo­wied­nie opo­ny w skle­pie onli­ne.

Jakie są rodzaje opon?

Naj­po­pu­lar­niej­szym i naj­prost­szym podzia­łem opon jest ich roz­róż­nie­nie ze wzglę­du na warun­ki atmos­fe­rycz­ne, do jakich zosta­ły przy­sto­so­wa­ne. Roz­róż­nia­my więc opo­ny zimo­we, let­nie i cało­rocz­ne. Róż­nią się one przede wszyst­kim mie­szan­ką gumy, z któ­rej są wyko­na­ne oraz archi­tek­tu­rą bież­ni­ka. Eks­per­ci Motointegrator.pl gru­py Inter Cars w więk­szo­ści przy­pad­ków zale­ca­ją sto­so­wa­nie opon sezo­no­wych. W zna­czą­cy spo­sób popra­wia­ją one wła­ści­wo­ści jezd­ne samo­cho­du na śnie­gu czy roz­grza­nym asfal­cie. Opo­ny cało­rocz­ne pro­po­nu­ją kie­row­com, któ­rzy jeż­dżą zacho­waw­czo i swo­im autem rzad­ko opusz­cza­ją aglo­me­ra­cję miej­skie.

Kiedy zmienić opony na letnie/zimowe?

Jeże­li już zde­cy­du­je­my się na opo­ny sezo­no­we, musi­my wie­dzieć, kie­dy powin­ni­śmy zało­żyć odpo­wied­ni kom­plet. Jaz­da na ogu­mie­niu nie­do­sto­so­wa­nym do panu­ją­cych warun­ków atmos­fe­rycz­nych zna­czą­co pogar­sza jego para­me­try, a tym samym zacho­wa­nie auta. Trud­no jed­no­znacz­nie okre­ślić kon­kret­ny ter­min zmia­ny opon z zimo­wych na let­nie i na odwrót. Eks­per­ci Motointegrator.pl zale­ca­ją zmia­nę opon, kie­dy przez kil­ka dni z rzę­du śred­nia dobo­wa tem­pe­ra­tu­ra jest wyższa/niższa niż 7 stop­ni Cel­sju­sza.

Jak najłatwiej wymienić opony?

Z zaku­pem i wymia­ną opon nie trze­ba zwle­kać. Wszel­kich czyn­no­ści moż­na szyb­ko i łatwo doko­nać przez inter­net. Motointegrator.pl ofe­ru­je zakup opon wraz z usłu­gą mon­ta­żu. Zaku­pio­ne opo­ny mogą cze­kać na nas w jed­nej ze 160 filii Inter Cars już w cią­gu 2 godzin od zamó­wie­nia lub następ­ne­go dnia w jed­nym z 5 tys. ser­wi­sów part­ner­skich na tere­nie całej Pol­ski. 

Jak dbać o opony?

O opo­ny, podob­nie jak o inne kom­po­nen­ty samo­cho­du, musi­my dbać. Tyl­ko wte­dy zaofe­ru­ją nam mak­si­mum swo­ich moż­li­wo­ści przez dłuż­szy czas. Na szczę­ście dba­nie o opo­ny wca­le nie jest uciąż­li­we. Naj­waż­niej­sze jest kon­tro­lo­wa­nie ciśnie­nia. Za niskie bądź za wyso­kie ciśnie­nie zna­czą­co wpły­wa na pogor­sze­nie wła­ści­wo­ści opo­ny i szyb­sze zuży­cie bież­ni­ka – pod­kre­śla eks­pert Motointegrator.pl. Ciśnie­nie w opo­nach powin­ni­śmy spraw­dzać przy­naj­mniej raz w mie­sią­cu i przed każ­dą dłuż­szą podró­żą.


Wpis spon­so­ro­wa­ny
Autor: motorintegrator.pl


 

Dołącz do nas!       fbinstayt
 
  • 107
  •  
  •