PARTNER BLOGA:

Od czego zależy wysokość ubezpieczenia OC? Model samochodu to nie wszystko!

Przewiń w dół

Wyso­kość skład­ki OC zale­ży od kil­ku czyn­ni­ków. Jakich? Oto rze­czy, któ­re mają real­ny wpływ na to, jak dużo pła­cisz za ubez­pie­cze­nie samo­cho­du.


Jeśli w momen­cie, w któ­rym musisz wyku­pić kolej­ną poli­sę OC,  zasta­na­wiasz się “dla­cze­go tak dro­go?!”, lepiej zacznij szu­kać odpo­wie­dzi na pyta­nia “od cze­go to zale­ży?” i “jaki mam na to wpływ?”.

Final­na cena ubez­pie­cze­nia OC jest wyni­kiem dwóch skła­do­wych:
oce­ny kie­row­cy
oce­ny samo­cho­du

Co to dokład­nie ozna­cza w prak­ty­ce?

Ocena kierowcy

Z pew­no­ścią zwró­ci­li­ście uwa­gę, że szu­ka­jąc naj­tań­sze­go OC i wyli­cza­jąc wyso­kość skład­ki, musi­cie podać swo­je dokład­ne dane. Są one nie­zbęd­ne do wyli­cze­nia wyso­ko­ści OC, gdyż wiek, staż czy miej­sce zamiesz­ka­nia kie­row­cy ma istot­ny wpływ na cenę ubez­pie­cze­nia.

WIEK — nie jest tajem­ni­cą, że naj­wię­cej wypad­ków i koli­zji dro­go­wych powo­du­ją mło­dzi kie­row­cy. Dla­te­go jeśli masz osiem­na­ście lub dwa­dzie­ścia kil­ka lat, zapła­cisz wię­cej niż kie­row­ca, któ­ry uro­dził się 40 czy 60 wio­sen temu. Mło­dy wiek — przy­naj­mniej w oce­nie ubez­pie­czy­cie­la — to więk­sza bra­wu­ra, mniej­sze doświad­cze­nie, a tak­że brak histo­rii bez­sz­ko­do­wej jaz­dy samo­cho­dem, któ­ra pozwa­la sku­tecz­nie obni­żyć cenę OC.

JAK DŁUGO MA PRAWO JAZDY — ponie­waż wiek nie jest wyznacz­ni­kiem sta­żu jako kie­row­ca (ktoś może wyro­bić prze­cież upraw­nie­nia w star­szym wie­ku), towa­rzy­stwa ubez­pie­cze­nio­we patrzą rów­nież na to, jak dłu­go dany kie­row­ca posia­da pra­wo jaz­dy. Im dłu­żej, tym mniej zapła­ci­my na OC.

MIEJSCE ZAMIESZKANIA — może wyda­wać się to nie­spra­wie­dli­we, ale miej­sce zamiesz­ka­nia rów­nież ma real­ny wpływ na wyso­kość skład­ki OC. Kie­row­cy miesz­ka­ją­cy w dużych mia­stach zapła­cą za ubez­pie­cze­nie wię­cej. Dla­cze­go? Ponie­waż uwa­ża się, że w dużych aglo­me­ra­cjach jest więk­szy ruch, a tym samym więk­sze ryzy­ko wypad­ku czy też koli­zji. War­to wie­dzieć, że ubez­pie­czy­ciel nie bie­rze jed­nak pod uwa­gę samej wiel­ko­ści mia­sta, lecz śred­nią wypad­ków w danej miej­sco­wo­ści w prze­li­cze­niu na licz­bę miesz­kań­ców.

STAN CYWILNY ORAZ LICZBA DZIECI — tak, nawet takie infor­ma­cje na temat nasze­go życia mają odbi­cie w wyso­ko­ści skład­ki za ubez­pie­cze­nie komu­ni­ka­cyj­ne. Ubez­pie­czy­cie­le uzna­ją bowiem, że kie­row­ca ustat­ko­wa­ny, tym bar­dziej posia­da­ją­cy dzie­ci, jest mniej skłon­ny do sza­leństw na dro­dze, a tym samym sta­no­wi mniej­sze ryzy­ko. Efekt? Tacy kie­row­cy mogą liczyć na niż­sze opła­ty za OC.

 

Ocena samochodu

Kie­dy ubez­pie­czy­ciel dokład­nie wie, kto będzie kie­ro­wał danym samo­cho­dem, pod oce­nę bie­rze rów­nież ubez­pie­cza­ny pojazd. Jakie kry­te­ria są bra­ne pod uwa­gę przy obli­cza­niu skład­ki OC? Oka­zu­je się, że za samo­chód o niż­szej war­to­ści zapła­ci­my wię­cej. Jak to moż­li­we? Star­sze auto z wyso­kim prze­bie­giem jest w oce­nie ubez­pie­czy­cie­la mniej bez­piecz­ne, niż samo­chód nowy.

MARKA SAMOCHODU — to, jaką mar­kę auta wybie­rze­my, będzie mia­ło wpływ na wyso­kość skład­ki za ubez­pie­cze­nie. Kie­row­cy nie­któ­rych marek czę­ściej powo­du­ją koli­zje i wypad­ki, co rzu­tu­je póź­niej rów­nież na skład­ki OC. Moż­na zatem śmia­ło uznać, że za ubez­pie­cze­nie hybry­do­wej Toyo­ty zapła­ci­my mniej, niż spor­to­we­go BMW.

PRZEBIEG SAMOCHODU — aby oce­nić stan tech­nicz­ny samo­cho­du, ubez­pie­czy­ciel pro­si o poda­nie jego aktu­al­ne­go prze­bie­gu. Auta z niskim prze­bie­giem uzna­je się za mniej podat­ne na uster­ki, a przez to bar­dziej bez­piecz­ne. Jeśli nasz pojazd ma na licz­ni­ku 200, 300 lub nawet wię­cej tysię­cy kilo­me­trów, musi­my liczyć się z pod­wyż­ką skład­ki na OC.

ROCZNIK SAMOCHODU — ponie­waż każ­dy kie­row­ca poko­nu­je rocz­nie róż­ne dystan­se, do dokład­niej­szej oce­ny sta­nu samo­cho­du towa­rzy­stwa ubez­pie­cze­nio­we patrzą dodat­ko­wo na rocz­nik pojaz­du. Im samo­chód jest star­szy, tym wyż­sze OC za nie­go zapła­ci­my. Wyda­je się to nie­lo­gicz­ne? Nie­ste­ty, czę­sto pojazd o niż­szej war­to­ści ryn­ko­wej w oczach ubez­pie­czy­cie­la jest więk­szym ryzy­kiem.

POJEMNOŚĆ SILNIKA — niko­go nie zdzi­wi chy­ba fakt, że duży sil­nik to więk­sze moż­li­wo­ści, rów­nież wypad­ku. Samo­cho­dy z sil­ni­ka­mi o dużej pojem­no­ści mogą bar­dziej kusić kie­row­cę do moc­ne­go wci­ska­nia gazu, a to nie­sie za sobą ryzy­ko koli­zji lub wypad­ku. Dla­te­go spor­to­wy pojazd z dużym sil­ni­kiem będzie droż­szy do ubez­pie­cze­nia, niż typo­wo miej­skie auto z jed­nost­ką napę­do­wą o pojem­no­ści jed­ne­go litra.

 

Sposoby na obniżenie ceny OC

Jeśli jesteś mło­dym kie­row­cą, masz pra­wo jaz­dy nie­dłu­go, a do tego poru­szasz się sta­rym autem z dużym prze­bie­giem, skład­ka ubez­pie­cze­nia OC może spo­ro kosz­to­wać. Jak szu­kać oszczęd­no­ści? Oto spo­so­by na obni­że­nie opła­ty za OC dla każ­de­go kie­row­cy:

Porów­naj ofer­ty róż­nych towa­rzystw ubez­pie­cze­nio­wych. OC jest ubez­pie­cze­niem obo­wiąz­ko­wym, a do tego mają­cym ten sam zakres ochro­ny w każ­dym towa­rzy­stwie, dla­te­go war­to poszu­kać takie­go, któ­ry zaofe­ru­je nam naj­lep­szą cenę. Naj­szyb­ciej i naj­pew­niej zro­bisz to korzy­sta­jąc z pro­ste­go kal­ku­la­to­ra skła­dek OC, któ­ry poka­że Ci ofer­ty kil­ku­na­stu ubez­pie­czy­cie­li w jed­nym miej­scu.

Zakup ubez­pie­cze­nia OC w tym samym towa­rzy­stwie kil­ka lat z rzę­du może zde­cy­do­wa­nie uła­twić nego­cja­cje ceny i otrzy­ma­nie spe­cjal­nych zni­żek za lojal­ność.

Chcąc mieć tanie OC, przy wybo­rze samo­cho­du pamię­taj o tym, że nowe auto z małym sil­ni­kiem będzie tań­sze w ubez­pie­cze­niu, niż kil­ku­na­sto­let­ni pojazd z jed­nost­ką napę­do­wą o dużej pojem­no­ści.

Jeź­dzij roz­sąd­nie. Histo­rię bez­sz­ko­do­wej jaz­dy, podob­nie jak zdol­ność kre­dy­to­wą, budu­je się w dłuż­szej per­spek­ty­wie cza­so­wej. Jeśli przez kil­ka kolej­nych lat nie spo­wo­du­jesz żad­nej koli­zji czy wypad­ku, ubez­pie­czy­ciel z pew­no­ścią chęt­nie obni­ży Ci skład­kę OC.

Wpis powstał we współ­pra­cy z Rankomat.pl,
porów­ny­war­ką ubez­pie­czeń OC i AC.

  •  
  •  
  •