PARTNER BLOGA:

Castrol Virtual Racers Dwóch kierowców, dwa Mustangi i jedna rzeczywistość. Wirtualna.

WPIS SPONSOROWANY

Przewiń w dół

Castrol zro­bił już wie­le pro­mu­jąc swo­je ole­je Castrol EDGE wzmoc­nio­ne tyta­nem. Ale cze­goś takie­go jesz­cze nie widzie­li­ście!


Jaz­da po pustym lot­ni­sku pomię­dzy pachoł­ka­mi wyda­je się mało efek­tow­na. Ale co, gdy­by zało­żyć kie­row­cy kask wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści, aby poru­szał się on pomię­dzy wyge­ne­ro­wa­ny­mi przez kom­pu­ter prze­szko­da­mi? A gdy­by kie­row­ców było dwóch i rywa­li­zo­wa­li ze sobą? Brzmi jak kolej­ny pro­jekt NASA, ale w rze­czy­wi­sto­ści to naj­now­szy pro­jekt mar­ki Castrol, w któ­ry zaan­ga­żo­wa­ni zosta­li zna­ko­mi­ci kie­row­cy: Ben Col­lins oraz Matt Powers. I dwa For­dy Mustan­gi z mocar­ny­mi sil­ni­ka­mi V8.

 

Ben Col­lins to postać dosko­na­le zna­na wszyst­kim fanom moto­ry­za­cji, głów­nie dzię­ki roli Sti­ga w kul­to­wym pro­gra­mie Top Gear, wystę­po­wał też jed­nak w pol­skim pro­gra­mie tele­wi­zyj­nym Auto­ma­niak. Jego prze­ciw­ni­kiem był Matt Powers, spe­cja­li­zu­ją­cy się w drif­cie. A jaz­dy bokiem nie bra­ko­wa­ło, tym bar­dziej, że kie­row­cy mie­li do dys­po­zy­cji Mustan­gi GT z sil­ni­ka­mi V8, dys­po­nu­ją­ce mocą 435 koni mecha­nicz­nych.

Castrol Virtual Racers

Całe przed­się­wzię­cie zor­ga­ni­zo­wa­no po to, aby poka­zać, że nawet w naj­moc­niej­szych autach i pod cięż­ką nogą naj­lep­szych kie­row­ców, ole­je sil­ni­ko­we Castrol EDGE wzmoc­nio­ne tyta­nem pora­dzą sobie bez pro­ble­mu. Wyda­je się jed­nak, że cały pro­jekt wymknął się auto­rom spod kon­tro­li i stwo­rzy­li coś napraw­dę wyjąt­ko­we­go. Połą­cze­nie jaz­dy samo­cho­dem w bez­piecz­nych warun­kach z moż­li­wo­ścia­mi wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści daje mie­szan­kę wręcz wybu­cho­wą. Całość jest nie tyl­ko efek­tow­na, ale może oka­zać się rów­nież efek­tyw­na — na przy­kład w szko­le­niu kie­row­ców w przy­szło­ści. Bra­wo Castrol!

 

 

Wpis powstał w ramach współ­pra­cy z mar­ką Castrol.

Dołącz do nas!
Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
[wysija_form id=“4”]

↓ Lajk do dechy! ↓

  • 73
  •  
  •