PARTNER BLOGA:

Castrol naszym nowym partnerem!

Przewiń w dół

Dłu­go cze­ka­li­śmy, żeby móc Wam to ogło­sić — naszym nowym part­ne­rem zosta­ła pro­du­ku­ją­ca ole­je sil­ni­ko­we mar­ka Castrol! To ozna­cza jed­no­cze­śnie spo­re zmia­ny na blo­gu 🙂

Do tej pory współ­pra­co­wa­li­śmy z wie­lo­ma fir­ma­mi, dzi­siaj mamy jed­nak do ogło­sze­nia coś spe­cjal­ne­go — pozy­ska­li­śmy nowe­go part­ne­ra blo­ga, dzię­ki któ­re­mu spo­ro się u nas zmie­ni. To wła­śnie dzię­ki mar­ce Castrol, zna­nej na całym świe­cie z wyso­kiej jako­ści ole­jów sil­ni­ko­wych, będzie­my mogli dostar­czać Wam dodat­ko­we, cie­ka­we mate­ria­ły ze świa­ta moto­ry­za­cji.

Wraz z poja­wie­niem się nowe­go part­ne­ra do gro­na twór­ców nasze­go blo­ga dołą­cza nowy redak­tor — Damian Śmi­giel­ski. Więk­szość z Was zapew­ne koja­rzy go z ekra­nu tele­wi­zyj­ne­go, jako pro­wa­dzą­ce­go pro­gra­my o moto­ry­za­cji i maj­ster­ko­wa­niu. Wes­prze on nas w dostar­cza­niu Wam cie­ka­wych infor­ma­cji i opi­nii ze świa­ta samo­cho­dów, moto­cy­kli i nie tyl­ko.

Przy­wi­taj­cie Damia­na na łamach antymoto.com cie­pły­mi i życz­li­wy­mi laj­ka­mi pod tym wpi­sem. Życz­cie mu powo­dze­nia w komen­ta­rzach. Już wkrót­ce prze­czy­ta­cie jego pierw­szy wpis, w któ­rym zabie­rze­my Was na wyciecz­kę do… tego na razie nie zdra­dzi­my, aby nie psuć nie­spo­dzian­ki 😉

Stay tuned, bo będzie się dzia­ło!

  • 33
  •  
  •