PARTNER BLOGA:

BMW Art Cars, czyli dowód na to, że motoryzacja jest sztuką

Przewiń w dół

W Cen­trum Sztu­ki Współ­cze­snej w War­sza­wie przez mie­siąc, cał­ko­wi­cie za dar­mo, moż­na było podzi­wiać wybra­ne oka­zy z kolek­cji BMW Art Cars. Co to takie­go i czy war­to było się tam wybrać?

Po raz pierw­szy w Pol­sce zawi­ta­ły samo­cho­dy z kolek­cji BMW Art Cars. Sześć wybra­nych mode­li wysta­wio­nych zosta­ło dla zwie­dza­ją­cych w Zam­ku Ujaz­dow­skim.

#01 -Alexander Calder, BMW 3.0 CSL (1975)

Samo­chód, któ­ry 39 lat temu zaini­cjo­wał całą kolek­cję BMW Art Cars. Auto zosta­ło ozdo­bio­ne przez rzeź­bia­rza Ale­xan­dra Cal­de­ra, po tym zabie­gu nie tra­fi­ło jed­nak do muzeum, a na tor. W 1975 roku wystar­to­wa­no nim w wyści­gu 24h Le Mans. Nie­ste­ty, był to pierw­szy i ostat­ni start tego samo­cho­du — po 7 godzi­nach jaz­dy awa­rii uległ wał napę­do­wy.

BMW Art Cars

#03 — Roy Lichtenstein, BMW 320i (1977)

W 1977 roku do kolek­cji BMW Art Cars dołą­czy­ło trze­cie auto — BMW 320i. Model ten poma­lo­wał Roy Lich­ten­ste­in, uwa­ża­ny jest za jed­ne­go z twór­ców ame­ry­kań­skie­go pop-artu. Arty­sta uwiecz­nił na karo­se­rii kra­jo­braz oraz linie wyzna­cza­ją­ce samo­cho­do­wi, dokąd ma jechać. Pojazd wystar­to­wał w wyści­gu 24h Le Mans w czerw­cu 1977 roku, wygry­wa­jąc w swo­jej kla­sie i zdo­by­wa­jąc dzie­wią­te miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej.

BMW Art Cars

#04 — Andy Warhol, BMW M1 (1979)

Kul­to­wy model samo­cho­du i zna­ny chy­ba wszyst­kim arty­sta Andy War­hol — w wyni­ku takie­go połą­cze­nia powstał czwar­ty samo­chód z kolek­cji BMW Arts Cars. I fak­tycz­nie, na wysta­wie w War­sza­wie ten samo­chód robił duże wra­że­nie. Uro­ku doda­ją mu widocz­ne na karo­se­rii pocią­gnię­cia pędz­la Mistrza. Auto, któ­re­go nie spo­ty­ka się na co dzień, pokry­te zosta­ło malun­ka­mi przed­sta­wia­ją­cy­mi pręd­kość i ruch. Jak stwier­dził sam War­hol: „Sta­ra­łem się stwo­rzyć żywy obraz pręd­ko­ści. Jeśli samo­chód jest napraw­dę szyb­ki, wszyst­kie kon­tu­ry i kolo­ry będą roz­my­te”. Auto na tor wyje­cha­ło tyl­ko raz — w roku 1979 w 24-godzinnym wyści­gu Le Mans.

BMW Art Cars

#14 — David Hockney, BMW 850 CSi (1995)

Do War­sza­wy zawi­ta­ły tyl­ko wybra­ne mode­le z kolek­cji, dla­te­go z roku 1979 i Andy War­ho­la prze­no­si­my się o wie­le lat naprzód — do już bar­dziej współ­cze­sne­go roku 1995. Wte­dy to za model BMW 850 CSi zabrał się David Hock­ney, malu­jąc na nim abs­trak­cyj­ny kra­jo­braz. To, co zwró­ci­ło naszą uwa­gę, to wize­ru­nek kie­row­cy i psa na drzwiach po stro­nie kie­row­cy. Podob­nie jak na samo­cho­dzie spod pal­ców War­ho­la, na tym egzem­pla­rzu widać wyraź­ne śla­dy po pędz­lu. Obco­wa­nie z tym samo­cho­dem z bli­ska robi­ło dzię­ki temu jesz­cze więk­sze wra­że­nie.

BMW Art Cars

#15 — Jenny Holzer, BMW V12 LMR (1999)

Samo­chód, któ­ry wyróż­nia się samym wyglą­dem, a nie malo­wa­niem. Bolid napę­dza­ny sil­ni­kiem V12 został zapro­jek­to­wa­ny przez ame­ry­kań­ską artyst­kę kon­cep­tu­al­ną Jen­ny Hol­zer. Mimo bra­ku kolo­rów pro­jekt jest bar­dzo prze­my­śla­ny — karo­se­rię pokry­to hasła­mi wyko­na­ny­mi z odbla­sko­wych liter chro­mo­wa­nych oraz flu­ore­scen­cyj­nych barw, dzię­ki cze­mu były one widocz­ne przez cały czas wyści­gu, rów­nież w nocy. Nie­ste­ty w samym Le Mans wystar­to­wał inny egzem­plarz tego samo­cho­du, zdo­by­wa­jąc jedy­ne do tej pory pierw­sze miej­sce dla mar­ki BMW w słyn­nym 24-godzinnym wyści­gu. War­to zwró­cić uwa­gę na nie­sa­mo­wi­cie niski prze­świt bia­łe­go boli­du.

BMW Art Cars

#17 — Jeff Koons, BMW M3 GT2 (2010)

Naj­now­sze i jed­no­cze­śnie bar­dzo kolo­ro­we auto w kolek­cji to BMW M3 GT2 z 2010 roku. Raso­wa wyści­gów­ka zosta­ła zapro­jek­to­wa­na przez Jef­fa Koon­sa, jed­ne­go z naj­słyn­niej­szych arty­stów naszych cza­sów. Pstro­ka­te linie na karo­se­rii są wizu­ali­za­cją ener­gii samo­cho­du poru­sza­ją­ce­go się po torze. Auto wystar­to­wa­ło w 24-godzinnym wyści­gu Le Mans, jed­nak z powo­du licz­nych awa­rii tech­nicz­nych musia­ło wyco­fać się z rywa­li­za­cji po 5 godzi­nach wal­ki.

BMW Art Cars

Czy war­to było przejść się do Cen­trum Sztu­ki Współ­cze­snej i obej­rzeć tych kil­ka wybra­nych samo­cho­dów? Zde­cy­do­wa­nie tak i żałuj­cie, jeśli tego nie zro­bi­li­ście. Była to zna­ko­mi­ta oka­zja, aby naocz­nie prze­ko­nać się o tym, że moto­ry­za­cja jest sztu­ką.

Poni­żej jesz­cze por­cja zdjęć, któ­re uda­ło nam się zro­bić pod­czas wizy­ta­cji na wysta­wie:

BMW Art Cars

BMW Art Cars

BMW Art Cars

BMW Art Cars

BMW Art Cars

BMW Art Cars

BMW Art Cars

BMW Art Cars

BMW Art Cars

BMW Art Cars

BMW Art Cars

BMW Art Cars

BMW Art Cars

BMW Art Cars

BMW Art Cars

BMW Art Cars

BMW Art Cars

BMW Art Cars

BMW Art Cars

BMW Art Cars

BMW Art Cars


Dołącz do nas!
New­slet­ter Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
  • 12
  •  
  •