PARTNER BLOGA:

Bezpośrednia likwidacja szkód Co to jest BLS i co daje kierowcom?

Przewiń w dół

Bez­po­śred­nia likwi­da­cja szkód to w Pol­sce nowość w ubez­pie­cze­niach. Na czym pole­ga i co daje kie­row­com roz­wią­za­nie zna­ne w Euro­pie od lat?

Cał­kiem nie­daw­no, bo 1 kwiet­nia 2015 roku, w Pol­sce wszedł w życie sys­tem Bez­po­śred­niej Likwi­da­cji Szkód (BLS). Doce­lo­wo ma on spra­wić, że kie­row­cy pod­czas zaku­pu poli­sy OC zwra­cać mają uwa­gę nie tyl­ko na cenę, ale i jakość obsłu­gi towa­rzystw ubez­pie­cze­nio­wych. A przy­znaj­my, że poziom satys­fak­cji w tej kwe­stii do wyso­kich nie nale­ży.

Na czym zatem pole­ga BLS i jakie korzy­ści daje kie­row­com?

Bezpośrednia likwidacja szkód

Do tej pory przy zaku­pie ubez­pie­cze­nia OC czę­sto decy­do­wa­ła niska cena. “Prze­cież to i tak poszko­do­wa­ny, a nie ja, będzie się potem z tym ubez­pie­czy­cie­lem uże­rał” — myśli wie­lu z nas, decy­du­jąc się na jak naj­tań­szą poli­sę. Sys­tem Bez­po­śred­niej Likwi­da­cji Szkód ma to zmie­nić. Dzię­ki tej nowej opcji to ubez­pie­czy­ciel poszko­do­wa­ne­go — a nie jak dotych­czas spraw­cy — może zająć się napra­wą samo­cho­du i wszyst­ki­mi for­mal­no­ścia­mi z tym zwią­za­ny­mi.

Bezpośrednia likwidacja szkód

Co waż­ne, sys­tem bez­po­śred­niej likwi­da­cji szkód umoż­li­wia poszko­do­wa­ne­mu wybór, czy napra­wą zaj­mie się ubez­pie­czy­ciel jego, czy spraw­cy. Dzię­ki temu może­my wska­zać towa­rzy­stwo, któ­re naszym zda­niem lepiej wypeł­ni swo­je zada­nie. W ten spo­sób fir­my mają teraz wal­czyć o Klien­tów.

Korzyści z bezpośredniej likwidacji szkód

Pod­sta­wo­wą korzy­ścią z wpro­wa­dze­nia w życie Bez­po­śred­niej likwi­da­cji szkód jest to, że może­my sami wybrać likwi­da­to­ra szko­dy, któ­rą wyrzą­dził nam na dro­dze inny kie­row­ca. Nie jeste­śmy ska­za­ni na towa­rzy­stwo, w któ­rym skład­kę OC wyku­pił spraw­ca. Ozna­cza to, że decy­du­jąc się na poli­sę OC powin­ni­śmy zwra­cać uwa­gę nie tyl­ko na cenę, ale rów­nież jakość obsłu­gi ubez­pie­czy­cie­la.

BLS przy­no­si jed­nak kie­row­com wię­cej korzy­ści, niż jedy­nie moż­li­wość wybo­ru likwi­da­to­ra szko­dy. Dodat­ko­wo może­my w ramach bez­po­śred­niej likwi­da­cji szko­dy liczyć na rekom­pen­sa­tę kosz­tów holo­wa­nia, badań tech­nicz­nych czy par­kin­gu strze­żo­ne­go. War­ta uwa­gi jest opcja pokry­cia wydat­ków zwią­za­nych z wyna­ję­ciem pojaz­du zastęp­cze­go. Jest to zakres pomo­cy, na któ­ry dotych­czas mogli liczyć jedy­nie posia­da­cze ubez­pie­cze­nia Auto Casco.

Co cie­ka­we, towa­rzy­stwa ubez­pie­cze­nio­we zapo­wia­da­ją, że popra­wa jako­ści obsłu­gi nie spo­wo­du­je wzro­stu cen. Pierw­sze mie­sią­ce dzia­ła­nia sys­te­mu zda­ją się to potwier­dzać — skład­ki OC nadal są atrak­cyj­ne ceno­wo dla kie­row­ców. Aby wybrać naj­ko­rzyst­niej­sze ubez­pie­cze­nie dla swo­je­go samo­cho­du, sko­rzy­staj z kal­ku­la­to­ra OC Rankomat.pl.

Warunki likwidacji szkody z Bls

Bez­po­śred­nia likwi­da­cja szkód to spo­ra korzyść dla kie­row­ców, aby z niej sko­rzy­stać, trze­ba jed­nak speł­nić kil­ka warun­ków. Pod­sta­wo­wym jest koniecz­ność uczest­ni­cze­nia w zda­rze­niu jedy­nie 2 pojaz­dów. Jeże­li przy­tra­fi nam się stłucz­ka trzech lub wię­cej aut, BLS auto­ma­tycz­nie odpa­da.

Bezpośrednia likwidacja szkód
Stłucz­ka trzech samo­cho­dów? Nie kwa­li­fi­ku­je się do BLS! 😉

Aby sko­rzy­stać z BLS bar­dzo istot­ne jest, aby szko­dę zgło­sić jedy­nie do jed­ne­go, wybra­ne­go towa­rzy­stwa ubez­pie­cze­nio­we­go. Jeże­li o zda­rze­niu zosta­nie poin­for­mo­wa­ny ubez­pie­czy­ciel zarów­no poszko­do­wa­ne­go, jak i spraw­cy, sys­tem bez­po­śred­niej likwi­da­cji szkód nie zadzia­ła.

BLS obej­mu­je jedy­nie szko­dy mie­nia, któ­re wyce­nio­no na mniej, niż 30 000 zł. Jak mówią jed­nak sta­ty­sty­ki, aż 98% szkód nie prze­kra­cza tej kwo­ty, więc jest duża szan­sa na sko­rzy­sta­nie z bez­po­śred­niej likwi­da­cji szkód. Trze­ba też wspo­mnieć, że BLS obej­mu­je jedy­nie szko­dy, do któ­rych doszło na tere­nie kra­ju, jak rów­nież wyłącz­nie pojaz­dy zare­je­stro­wa­ne w Pol­sce.

W jakich towarzystwach obowiązuje Bls?

Bez­po­śred­nią likwi­da­cję szkód do swo­jej ofer­ty wdro­ży­ły już takie towa­rzy­stwa jak PZU, Ergo Hestia, Uni­qa, Avi­vaMTU, You Can Dri­ve czy HDI. W kolej­nych mie­sią­cach swo­ją ofer­tę mają roz­sze­rzyć kolej­ne fir­my. Zawsze war­to przed zawar­ciem umo­wy dokład­nie prze­czy­tać jej treść, aby dokład­nie zapo­znać się z warun­ka­mi likwi­da­cji szko­dy w sys­te­mie BLS — mogą one się róż­nić w zależ­no­ści od wybra­ne­go towa­rzy­stwa.

Ran­king ubez­pie­czy­cie­li z BLS 2015

Podsumowanie

Kwie­cień 2015 roku przy­niósł spo­re zmia­ny w ubez­pie­cze­niach pojaz­dów. Wpro­wa­dze­nie Bez­po­śred­niej likwi­da­cji szkód do ofer­ty przez spo­rą licz­bę towa­rzystw ubez­pie­cze­nio­wych spra­wi­ło, że przy wybo­rze ubez­pie­cze­nia OC dla samo­cho­du kie­ro­wać powin­ni­śmy się już nie tyl­ko ceną, ale jako­ścią obsłu­gi. Nikt z nas nie chce prze­cież uże­rać się z ubez­pie­czy­cie­lem dzia­ła­ją­cym opie­sza­le przy wypła­ca­niu szko­dy lub pró­bu­ją­cym ją sztucz­nie zani­żać. Może­my tego unik­nąć wybie­ra­jąc taką poli­sę OC, któ­ra cie­szy się zaufa­niem wśród kie­row­ców. Zde­cy­do­wa­nie war­to, bo w razie stłucz­ki, do któ­rej doszło nie z naszej winy, sami z tej poli­sy sko­rzy­sta­my.

 

 

 


Wpis powstał w ramach współ­pra­cy z Rankomat.pl


Dołącz do nas!
Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
[wysija_form id=“4”]

↓ Lajk do dechy! ↓

  • 114
  •  
  •