PARTNER BLOGA:

Bezpieczna jazda nocą

Przewiń w dół

Jaz­da samo­cho­dem nocą to dla jed­nych przy­jem­ność, dla innych prze­ra­ża­ją­ca czyn­ność. O czym war­to pamię­tać wsia­da­jąc za kół­ko po zapad­nię­ciu zmro­ku?

Offt­za nie bar­dzo lubi pro­wa­dzić auto gdy jest ciem­no. Ja z kolei to uwiel­biam. Cisza, spo­kój, kon­tem­pla­cja, puste uli­ce. Moż­na wte­dy w swo­im tem­pie i sty­lu poko­ny­wać kolej­ne skrzy­żo­wa­nia, podzi­wia­jąc noc­ne obli­cze mia­sta. No wła­śnie — jeśli myślę o przy­jem­nym pro­wa­dze­niu samo­cho­du po ciem­ku, to w gło­wie mam obraz mia­sta. Jaz­da nocą poza tere­nem zabu­do­wa­nym lub przez malut­kie wio­ski nie­ko­niecz­nie relak­su­je. W kiep­sko oświe­tlo­nych zakrę­tach czy pobo­czach mogą cza­ić się licz­ne atrak­cje, któ­rych łatwiej było­by unik­nąć za dnia. Ogra­ni­czo­na widocz­ność oraz wydłu­żo­ny czas reak­cji spo­wo­do­wa­ny zmę­cze­niem nie uła­twia­ją bez­piecz­ne­go dojaz­du do celu.

TEST: Audi A3 Limousine

O czym warto pamiętać ruszając w nocną podróż samochodem?

upew­nij się, że oświe­tle­nie samo­cho­du jest spraw­ne
 uni­kaj raże­nia innych kie­row­ców “dłu­gi­mi” świa­tła­mi
 bądź wypo­czę­ty — rób prze­rwy, a w przy­pad­ku sen­no­ści — prze­rwij jaz­dę
 uni­kaj zatrzy­my­wa­nia się w sła­bo oświe­tlo­nych miej­scach
 korzy­staj z kami­zel­ki odbla­sko­wej i trój­ką­ta ostrze­gaw­cze­go

Wię­cej o bez­piecz­nej jeź­dzie nocą dowie­cie się z Nie­co­dzien­ne­go Porad­ni­ka Codzien­nej Jaz­dy, któ­ry two­rzy­li­śmy wspól­nie z kie­row­ca raj­do­wym Micha­łem Kościusz­ko oraz blo­ge­ra­mi moto­ry­za­cyj­ny­mi. Tema­tem jaz­dy po zmro­ku zajął się Tom­my z blo­ga Prentki-blog.pl. Wybierz­cie się w podróż na jego stro­nę, oprócz wie­dzy cze­ka na Was na niej kon­kurs z nagro­da­mi.

  • 9
  •  
  •