PARTNER BLOGA:

Czy Twoje auto ma polskie części? Jest na to bardzo duża szansa!

Przewiń w dół

Pol­ska nie ma może już wła­snej mar­ki pro­du­ku­ją­cej samo­cho­dy, mimo to jest dużym gra­czem na ryn­ku moto­ry­za­cyj­nym. Jak? Oka­zu­je się, że w takich samo­cho­dach jak Sub­a­ru, Toyo­ta, Hon­da, Maz­da, Porsche, Audi czy Volvo mon­to­wa­ne są pol­skie czę­ści.


Sub­a­ru, Toyo­ta, Hon­da, Maz­da, Seat, Sko­da, Smart, Suzu­ki, Volks­wa­gen, Volvo, Kia, Mit­su­bi­shi, Alfa Romeo, Nis­san, BMW, Dacia, Citro­en, Fiat, Ford, Jeep, Lexus, Mer­ce­des, Mini, Opel, Renault – czy masz auto któ­rejś z tych marek? Jest zatem szan­sa, że w Two­im samo­cho­dzie są zamon­to­wa­ne pol­skie czę­ści.

To tak­że zasłu­ga mar­ki KAMOKA, któ­ra od 2003 roku sprze­da­je swo­je czę­ści zamien­ne pasu­ją­ce do naj­po­pu­lar­niej­szych aut w Pol­sce. KAMOKA to mar­ka, w któ­rej zain­we­sto­wa­ny jest w 100% pol­ski kapi­tał.

Z Brzezin na cały świat

Asor­ty­ment mar­ki KAMOKA, do któ­re­go zali­cza­ją się ele­men­ty zawie­sze­nia, hamul­ców, ukła­du kie­row­ni­cze­go oraz prze­nie­sie­nia napę­du, obej­mu­je czę­ści do samo­cho­dów oso­bo­wych, dostaw­czych i cię­ża­ro­wych. Aby spro­stać potrze­bom ryn­ków na czę­ści do coraz now­szych samo­cho­dów, co roku ofer­ta jest posze­rza­na o kil­ka­set nowych refe­ren­cji, co czy­ni ją bar­dziej atrak­cyj­ną dla odbior­ców.

KAMOKA ofe­ru­je wytrzy­ma­łe i bez­piecz­ne czę­ści samo­cho­do­we, któ­re dosko­na­le spraw­dza­ją się w trud­nych warun­kach eks­plo­ata­cyj­nych. Wszyst­kie pro­duk­ty z ofer­ty obję­te są dwu­let­nią gwa­ran­cją. Fir­ma dys­po­nu­je wyso­ko wykwa­li­fi­ko­wa­ną kadrą pra­cow­ni­ków i inno­wa­cyj­nym par­kiem maszy­no­wym. Dys­try­bu­cję czę­ści uła­twia nowo­cze­sne zaple­cze logi­stycz­ne zlo­ka­li­zo­wa­ne  w cen­trum Pol­ski nie­opo­dal zbie­gu naj­więk­szych auto­strad A1 i A2 w Brze­zi­nach.

Kamoka

Sprawdzona jakość za rozsądną cenę

Pol­ska mar­ka KAMOKA sta­le współ­pra­cu­je z eks­per­ta­mi bran­ży moto­ry­za­cyj­nej i pra­cow­ni­ka­mi nauko­wy­mi wyż­szych uczel­ni tech­nicz­nych w celu ulep­sza­nia ist­nie­ją­cych roz­wią­zań sto­so­wa­nych przy pro­duk­cji czę­ści zamien­nych. Prze­my­śla­na tech­no­lo­gia i pre­cy­zyj­ny pro­ces pro­duk­cyj­ny bez­po­śred­nio wpły­wa­ją na wyso­kie para­me­try nie­za­wod­no­ści i wytrzy­ma­ło­ści pro­du­ko­wa­nych czę­ści. Wszyst­kie pro­duk­ty są wyko­na­ne z zacho­wa­niem naj­wyż­szych euro­pej­skich stan­dar­dów potwier­dzo­nych cer­ty­fi­ka­ta­mi ISO, ISO/TS 16949–2002, wyma­ga­nym przy dosta­wach pro­duk­tów na pierw­szy mon­taż. Kloc­ki i szczę­ki hamul­co­we posia­da­ją  dodat­ko­wo cer­ty­fi­kat ECE-90R. Dba­łość o jakość pro­du­ko­wa­nych przez KAMOKA czę­ści potwier­dza przy­na­leż­ność fabryk do IATF (Inter­na­tio­nal Auto­mo­ti­ve Task For­ce), orga­ni­za­cji sku­pia­ją­cej pro­du­cen­tów samo­cho­dów i sto­wa­rzy­szeń pro­du­cen­tów bran­ży moto­ry­za­cyj­nej, któ­rej głów­nym zada­niem jest zapew­nie­nie lep­szej jako­ści pro­duk­tów ofe­ro­wa­nych w bran­ży moto­ry­za­cyj­nej.

Wśród człon­ków IATF moż­na wymie­nić pro­du­cen­tów pojaz­dów: BMW Gro­up, Chry­sler Gro­up, Daim­ler AG, Fiat Gro­up samo­cho­do­we, Ford Motor Com­pa­ny, Gene­ral Motors Com­pa­ny), PSA Peu­ge­ot Citro­en, Renault SA, Volks­wa­gen AG oraz pro­du­cen­tów pojaz­dów odpo­wied­nich sto­wa­rzy­szeń zawo­do­wych – AIAG Sta­nów Zjed­no­czo­nych ), ANFIA (Wło­chy), FIEV (Fran­cja), SMMT (UK) i VDA (Niem­cy).

Wię­cej infor­ma­cji oraz ofer­tę fir­my Kamo­ka znaj­dzie­cie na stro­nie https://kamoka.pl/.

Wpis powstał przy współ­pra­cy z fir­mą Kamo­ka. 

  • 9
  •  
  •