PARTNER BLOGA:

17-latek w Formule 1

Przewiń w dół

Czy trze­ba mieć pra­wo jaz­dy, żeby star­to­wać w wyści­gach For­mu­ły 1? Nie, nie trze­ba być nawet peł­no­let­nim! Udo­wad­nia to naj­młod­szy kie­row­ca w całej histo­rii F1 — mają­cy skoń­czyć nie­ba­wem zale­d­wie 17 lat Max Ver­stap­pen, któ­ry dołą­czy do zespo­łu Toro Ros­so.

Jak to mówią, na marze­nia nigdy nie jest za póź­no… a za wcze­śnie? Takie pyta­nie nasu­nę­ło mi się samo, gdy prze­czy­ta­łem o tym, iż za kie­row­ni­cą boli­du For­mu­ły 1 zasią­dzie nasto­la­tek.

Max Ver­stap­pen nie tra­fił do F1 przy­pad­kiem. Jego ojciec ści­gał się naj­pierw w kar­tin­gu, potem w For­mu­le 1, zara­ża­jąc swo­je­go syna pasją do moto­ry­za­cji już od naj­młod­szych lat. Nie bez zna­cze­nia były z pew­no­ścią rów­nież dotych­cza­so­we suk­ce­sy Maxa Ver­stap­pe­na w For­mu­le 3 — dwie run­dy przed koń­cem sezo­nu zaj­mu­je dru­gie miej­sce, co zapew­nił sobie sta­jąc 5 razy na podium i 8 razy wygry­wa­jąc wyścig.

Odkąd mia­łem sie­dem lat, For­mu­ła 1 była celem mojej karie­ry, więc nada­rza­ją­ca się teraz oka­zja jest napraw­dę speł­nie­niem moich marzeń” — Max Ver­stap­pen

Miej­my nadzie­ję, że świe­ża krew wnie­sie nie­co świe­żo­ści do For­mu­ły 1, któ­ra w obec­nym sezo­nie sta­ła się nie­co mono­ton­na i mało pasjo­nu­ją­ca, głów­nie ze wzglę­du na tech­no­lo­gicz­ną domi­na­cję boli­dów Mer­ce­de­sa. Nawet dźwięk sil­ni­ków już nie ten… czas zatem na nowe gwiaz­dy wśród kie­row­ców.

Czy 17-letni Max Ver­stap­pen ma szan­se na real­ne suk­ce­sy w F1? A dla­cze­go nie! Nic nie jest wyklu­czo­ne, tym bar­dziej, że dotych­czas wyka­zy­wał się jako dobry kie­row­ca i jest uzna­wa­ny za jed­ne­go z bar­dziej uta­len­to­wa­nych kie­row­ców mło­de­go poko­le­nia. Ma zatem szan­sę udo­wod­nić, że pasja, dąże­nie za marze­nia­mi, a tak­że takie ini­cja­ty­wy jak Red Bull Junior Pro­gram­me mają sens. Zatem Max — powo­dze­nia i bez pre­sji 😉


 

Dołącz do nas!       fbinstayt
 
  •  
  •  
  •